Διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ηλικιωμένα παντρεμένα ζευγάρια άνω των 65 ετών σε δείγμα πληθυσμού του δήμου Χανίων

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΪΤΣΗΣ ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΣΑΡΑΦΗΣ , ΠΑΥΛΟΣ
 8. ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΟΜΑΓΕΡ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ
 9. : ποιότητα ζωής, τρίτη ηλικία, ηλικιωμένα ζευγάρια
 10. ΔΜΥ51
 11. 2
 12. 23
 13. 34
  • Εισαγωγή: Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής αποτελεί μια πολυσυζητημένη έννοια, η οποία σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επιδρούν σημαντικά στη ζωή των ανθρώπων. Η διερεύνηση και η κατανόηση λοιπόν των εννοιών που σχετίζονται με τη ποιότητα ζωής, αποτελούν σημαντικό ερευνητικό κομμάτι, καθώς μέσω αυτών μπορεί να κατανοηθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε διάφορους τομείς.

   Σκοπός: Σκοπός της ερευνητικής αυτής μελέτης, είναι η διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων παντρεμένων ζευγαριών άνω των 65 ετών σε δείγμα πληθυσμού του Δήμου Χανιών. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι δηλώσεις των ανδρών και γυναικών συμμετεχόντων για τον εαυτό τους και για τους/τις συζύγους τους/τις, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και ανακαλύπτοντας συγκλίσεις και αποκλίσεις.

   Μέθοδος / Υλικό: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 120 παντρεμένα ζευγάρια (120 γυναίκες και 120 άνδρες) άνω των 65 ετών, οι οποίοι κατοικούν στο Δήμο Χανιών. Προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF36 και έπειτα τα αποτελέσματα αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. Ο κάθε συμμετέχοντας απάντησε δύο φορές το ερωτηματολόγιο, όπου συμπλήρωσε τη πρώτη φορά το ερωτηματολόγιο για τον εαυτό του και τη δεύτερη για τον/την σύζυγο τους.

   Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ίδια επίπεδα σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής σε όλες τις κατηγορίες – σωματική λειτουργία, σωματικός ρόλος, σωματικός πόνος, γενική υγεία, ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηματικός ρόλος και διανοητική-ψυχική υγεία – σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανδρών και γυναικών για τον εαυτό τους. Επιπρόσθετα, οι δηλώσεις των ανδρών σχετικά με την υγεία των συζύγων τους, φαίνεται να συμφωνούν και να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις δηλώσεις των γυναικών για τον εαυτό τους, και το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τις δηλώσεις των γυναικών για τους συζύγους τους.

   Επιπρόσθετα, δε διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις των δηλώσεων των συμμετεχόντων με το φύλο τους, ωστόσο διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις των δηλώσεων των συμμετεχόντων με την ηλικία τους, όπου βρέθηκε πως οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συμμετέχοντες, δηλώνουν στατιστικά σημαντικά αρνητικότερα επίπεδα σωματικής λειτουργίας, σωματικού ρόλου, σωματικού πόνου, γενικής υγείας, ζωτικότητας, κοινωνικής λειτουργικότητας, συναισθηματικού ρόλου και διανοητικής – ψυχικής υγείας. Τέλος, διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις των δηλώσεων των συμμετεχόντων με το μηνιαίο τους εισόδημα, με τους συμμετέχοντες με χαμηλότερο μηνιαίο εισόδημα, να δηλώνουν στατιστικά σημαντικά αρνητικότερα επίπεδα σωματικής λειτουργίας, σωματικού ρόλου, σωματικού πόνου, γενικής υγείας, ζωτικότητας, κοινωνικής λειτουργικότητας, συναισθηματικού ρόλου και διανοητικής – ψυχικής υγείας.

   Συμπεράσματα: Όπως διαπιστώθηκε, η ποιότητα ζωής των παντρεμένων ζευγαριών άνω των 65 ετών του Δήμου Χανίων, βρίσκεται σε μέτρια-καλά επίπεδα, με τις απόψεις των ζευγαριών να συγκλίνουν. Το μηνιαίο εισόδημα και η ηλικία των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε να αποτελούν βασικούς παράγοντες επίδρασης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους.  • Introduction: Health-related quality of life is a much-discussed concept, which is related to a wide range of factors that significantly affect people's lives. The investigation and understanding of the concepts related to the quality of life are therefore an important part of research, as through them the quality of life of people and the difficulties they face in various areas can be understood.

   Purpose: The purpose of this research study is to investigate the health-related quality of life of elderly married couples over 65 years of age in a sample population of the Municipality of Chania. More specifically, the statements of male and female participants about themselves and their spouses are studied, comparing the results and discovering convergences and divergences.

   Method / Material: The research sample consisted of a total of 120 married couples (120 women and 120 men) over 65 years of age, who live in the Municipality of Chania. In order to collect the data, the SF36 questionnaire was used and then the results were analyzed through the SPSS statistical program. Each participant answered the questionnaire twice, where they completed the questionnaire the first time for themselves and the second time for their spouse.

   Results: The results of the study revealed similar levels of health-related quality of life in all categories – physical function, physical role, physical pain, general health, vitality, social functioning, emotional role and mental-mental health – as reported by men and women for themselves. Additionally, men's statements about their husbands' health appear to agree with and not differ from women's self-reports, and the same appears to be true of women's statements about their husbands.

   Additionally, no differences were found in the statements of the participants with their gender, however, differences were found in the statements of the participants with their age, where it was found that the older participants, declared statistically significantly more negative levels of physical function, physical role, physical pain, general health , vitality, social functionality, emotional role and intellectual - mental health. Finally, differences in participants' statements with their monthly income were found, with participants with lower monthly income declaring statistically significantly more negative levels of physical functioning, physical role, physical pain, general health, vitality, social functioning, emotional role and mental - mental health.

   Conclusions: As found, the quality of life of married couples over 65 years of age in the Municipality of Chania is at moderate-good levels, with the views of the couples converging. Participants' monthly income and age were found to be key factors influencing their health-related quality of life.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές