Οικονομική Αξιολόγηση της Επένδυσης για την Κατασκευή Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας

Economic Evaluation of an Investment in Energy Storage Units (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Μονάδα Αποθήκευσης Ενέργειας | Πρωτεύουσα Ρύθμιση Συχνότητας | Επικουρικές Υπηρεσίες | Αγορά Ενέργειας | Αξιολόγηση Επένδυσης
 10. ΔΧΤΔΕ
 11. 29
 12. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Σχήματα
  • Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τις τεχνολογίες μονάδων αποθήκευσης ενέργειας και την ενεργό συμμετοχή τους στα ενεργειακά δίκτυα, καθώς και τα οικονομικά οφέλη από την επένδυση σε αυτή την τεχνολογία. Αναλύονται οι τεχνικές, οικονομικές και ρυθμιστικές προκλήσεις από την ενεργό συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στα ενεργειακά δίκτυα για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Σκοπός της εργασίας είναι η οικονομική αξιολόγηση μιας επένδυσης σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και η απόφαση κατά πόσο και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει κάποιος να προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση. Καθώς τα κόστη για την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας αλλά και οι τιμές αποζημίωσης για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στα δίκτυα ενέργειας (έσοδα) είναι βασικές παράμετροι για την εξαγωγή συμπερασμάτων, πραγματοποιείται μοντελοποίηση στοχαστικών παραμέτρων αναφορικά με τα κόστη και τα έσοδα για τα επόμενα έτη. Στη συνέχεια γίνεται μελέτη εσοδών – εξόδων, εξέταση της καθαράς παρούσας αξίας της επένδυσης καθώς και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης της επένδυσης.

  • This thesis aims to present the technologies of energy storage units and their active participation in energy networks, as well as the economic benefits of investing in this technology. The technical, financial and regulatory challenges from the active participation of energy storage units in the energy networks to provide ancillary services are analyzed. The purpose of this work is the economic evaluation of an investment in energy storage units and the decision as to whether and under what conditions one should proceed with such an investment. As the costs for the construction, operation and maintenance of an energy storage unit as well as the compensation prices for the provision of ancillary services to the energy networks are key parameters for drawing conclusions, stochastic parameter modeling is carried out regarding the costs and revenues for the following years. Then, we examine the net present value of the investment as well as the internal rate of return of the investment.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές