Συγκριτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση δύο Γενικών Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ

Financial Analysis of General Hospitals of the 7th Health Region (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΡΩΞΑΝΗ
 9. Κλειδιά: αριθμοδείκτες, 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, Νοσοκομείο Χανίων, Βενιζέλειο
 10. ΔΜΥ60
 11. 1
 12. 6
 13. 48
  • Το σύστημα υγείας της Ελλάδας έχει αλλάξει σημαντικά από το 2010. Η συγκέντρωση ασφάλισης υγείας από τον ΕΟΠΥΥ αποτελεί τεράστια πρόοδο, ωστόσο παραμένουν αρκετά λειτουργικά ζητήματα. Η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των νοσοκομείων ήταν δύσκολη σε σημαντικό βαθμό ωστόσο, η ελληνική υγειονομική περίθαλψη έχει βελτιωθεί συνολικά, σύμφωνα με έρευνα. Έτσι, σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση δύο νοσοκομειακών μονάδων που ανήκουν στην  7η Υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα το νοσοκομείο Χανίων και το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.  Από την ανάλυση αριθμοδεικτών διαφάνηκε ότι και τα δύο νοσοκομείο κατά την εξεταζόμενη περίοδο είχαν σημαντικές αυξήσεις σε συγκριμένους δείκτες όπως για παράδειγμα στους δείκτες ρευστότητας, μείωση σε δείκτες όπως η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (ενδεχομένως λόγω της οικονομικής δυσκολίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19).

   Από την ανάλυση μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για την αποφυγή των κοινωνικών ανισοτήτων  ενώ είναι ζωτικής σημασίας να αποκατασταθούν τα προηγούμενα επίπεδα επενδύσεων τροποποιώντας τη δημοσιονομική πολιτική στο εγγύς μέλλον. Οι εξοικονομήσεις από την εξισορρόπηση του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής ενδέχεται να επιτρέψουν την πιο στοχευμένη κοινωνική προστασία.

   Τέλος, η διαρκής συλλογή πληροφοριών θα συμβάλλει στη διαμόρφωση αλλαγών πολιτικής που βελτιώνουν το δίχτυ ασφαλείας της υγειονομικής περίθαλψης.


  • Greece's health system has changed significantly since 2010. The centralization of health insurance by EOPYY is a huge step forward, but several operational issues remain. The restructuring of primary care and hospitals has been difficult to a significant extent, however, Greek healthcare has improved overall, according to research. Thus, the purpose of this paper is the financial analysis of two hospital units that belong to the 7th Health Region of Crete, and in particular the Chania Hospital and the Venizelio Hospital of Heraklion. From the analysis of indicators it became clear that both hospitals during the period under review had significant increases in compared indicators such as for example liquidity indicators, a decrease in indicators such as the circulation speed of claims (possibly due to the financial difficulty caused by the COVID-19 pandemic) .

   From the analysis it can be argued that it is important to take care to avoid social inequalities while it is vital to restore previous levels of investment by modifying fiscal policy in the near future. Savings from balancing the fiscal policy mix may enable more targeted social protection.

   Finally, ongoing information collection will help shape policy changes that improve the health care safety net.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές