Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Συγκριτική Μελέτη Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κατά τα έτη 2020-2021

Financial Αnalysis and Comparative Study of Primary Health Care structures under the responsibility of the 3rd Health Region of Macedonia, 4th Health Region of Macedonia & Thrace, 5th Health Region of Thessaly & Central Greece, 7th Health Region of Crete, during the years 2020-2021 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Γεώργιος Ματαλλιωτάκης
 8. Γιάννης Πατέρας
 9. Ρευστότητα, Αποδοτικότητα, Κυκλοφοριακή Ταχύτητα, Κάθετη η Κοινού μεγέθους ανάλυση, Λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Χρηματοοικονομική ανάλυση, Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση, Αριθμοδείκτες, Μικτό περιθώριο κέρδους
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ60
 11. 1
 12. 7
 13. 0
  • Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την χρηματοοικονομική ανάλυση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2020-2021. Αρχικά παρουσιάζονται οι σκοποί της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην συνέχεια, πραγματοποιήσαμε με βάση τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης των ετών 2020-2021 των τεσσάρων Υγειονομικών Περιφερειών κάθετη ανάλυση η ανάλυση κοινού μεγέθους και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό του ενεργητικού αφορά στα διαθέσιμα και στις απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν πολλούς πελάτες ή άλλους οφειλέτες που οφείλουν χρήματα και αυτό μπορεί να είναι θετικό καθώς υπάρχει πιθανότητα να γίνουν εισπράξεις στο μέλλον. Μεγάλο ποσοστό διαθεσίμων υποδηλώνει ότι οι τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες έχουν αρκετά χρηματικά διαθέσιμα για να ανταποκριθούν σε ανάγκες πληρωμών ή επενδύσεων. Τα μικρά ποσοστά σε πάγια υποδηλώνουν ότι οι μακροπρόθεσμες περιουσιακές επενδύσεις των τεσσάρων περιφερειών είναι σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώνονται σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Από την πλευρά του Παθητικού παρατηρούμε μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το 2020 στο 2021 με εξαίρεση την 7η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία παρατηρείται πολύ μικρή αύξηση. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα χρήσης η κοινού μεγέθους ανάλυση έδειξε ότι εμφανίζεται υπέρογκο ποσό στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα λειτουργίας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες διατηρούν υψηλό επίπεδο αποθεμάτων και ότι εντοπίζονται τεράστιες δαπάνες στην λειτουργία και στην διοίκηση αυτών. Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας προέκυψε ότι οι τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Η 7η Υγειονομική Υπηρεσία έχει τον πιο υψηλό δείκτη άμεσης, έμμεσης, και ταμειακής ρευστότητας. Σε ότι αφορά τους αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας προέκυψε ότι η κυκλοφοριακή συχνότητα των αποθεμάτων είναι ικανοποιητική. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων δεν είναι καλή και η κυκλοφοριακή ταχύτητα όχι ικανοποιητική. Σε ότι αφορά τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας η απόδοση των συνολικών κεφαλαίων μειώθηκε σημαντικά το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Το 2020 η απόδοση πωλήσεων είναι υψηλή, ενώ το 2021 γίνεται αρνητική και κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Το μικτό περιθώριο κέρδους είναι αρνητικό. Το 2020 το μικτό περιθώριο κέρδους είναι αρνητικό, η αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων και η αποδοτικότητα της χρηματομόχλευσης είναι επίσης αρνητική.

  • This paper aims at the financial analysis of the 3rd Health Region of Macedonia, the 4th Health Region of Macedonia and Thrace, the 5th Health Region of Thessaly - Mainland Greece and the 7th Health Region of Crete for the years 2020-2021. The objectives of each Health Region are presented. Then, based on the published financial statements of the 2020-2021 Balance Sheet and Income Statements of the 4 Health Regions, we performed a vertical analysis, a common size analysis, and the results showed that a large percentage of the assets are available and receivables. This means that Health Districts have many customers or other debtors who are owed money and this can be a positive as there is a possibility of collections being made in the future. A large percentage of cash means that the 4 Health Regions have enough cash to meet payment or investment needs. The small percentages in fixed assets illustrates that the long-term asset investments of the 4 Health Regions are at low levels and are focused on activities that do not require significant investment. On the Liabilities side, we have a large increase in short-term liabilities from 2020 to 2021 with the exception of the 7th Health Region where we have a very small increase. In terms of usage results the common size analysis showed that there is an exorbitant amount as cost of goods sold and operating expenses. This fact means that the 4 Health Regions maintain a high level of stock and that there are huge costs in the operation and administration of the 4 Health Regions. From the analysis of liquidity indicators, it emerged that the 4 Health Regions can effectively cover their short-term obligations. The 7th Health Service has the highest Current ratio, Quick and cash ratio. Regarding the Traffic Speed indicators, it emerged that the traffic frequency of the stocks is satisfactory. The traffic speed of requirements is not good and the traffic speed is not satisfactory. In terms of performance indicators, the return on total funds decreased significantly in 2021 compared to 2020. In 2020 the sales performance is high, in 2021 it becomes negative and moves to low levels. In 2020 gross profit margin is negative, return on equity and leverage are negative.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές