Επενδυτική τάση σε ESG τίτλους Σύγκριση της πορείας Χρηματιστηριακών Δεικτών ESG σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Χρηματιστήρια

Investing trend in ESG securities Comparison of the course of ESG Stock Indices in European and International Stock Exchanges (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Βασιλείου , Δημήτριος
 8. Βασιλειου, Δημήτριος | Ηρειώτης, Νικόλαος
 9. Τίτλοι ESG, Βιώσιμη Επένδυση, Μετοχικοί Δείκτες, Περιβαλλοντικά Κριτήρια, Κοινωνικά Κριτήρια, Κριτήρια Διακυβέρνησης, Επενδυτικές Τάσεις
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τραπεζικής
 11. 6
 12. 22
  • Καθώς η παγκόσμια συνειδητοποίηση της σημασίας των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων διακυβέρνησης (ESG) συνεχίζει να αυξάνεται, η αξιοποίηση των βιώσιμων επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει γίνει το επίκεντρο πολλών ερευνών και επενδυτικών πρακτικών. Η παρούσα μελέτη εμβαθύνει στο εξελισσόμενο τοπίο των τίτλων ESG εξετάζοντας την απόδοση και τις τάσεις των χρηματιστηριακών δεικτών ESG τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε διεθνή χρηματιστήρια. Η μελέτη χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων ESG, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαστάσεων διακυβέρνησης και αξιολογεί πώς αυτά τα κριτήρια επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών και των εταιρειών που είναι εισηγμένες στους δείκτες ESG. Πραγματοποιείται μελέτη βασισμένη σε σύγκριση της πορείας των τιμών για ορισμένο χρονικό διάστημα, κάποιων αντιπροσωπευτικών χρηματιστηριακών δεικτών που φέρουν τον χαρακτηρισμό ESG καθώς περιλαμβάνουν εταιρείες που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, σε σχέση με τους αντίστοιχους γενικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των ίδιων χρηματιστηριακών αγορών, ώστε να εξεταστεί το κατά πόσον επηρεάζεται η πορεία τους από την ένταξη σε αυτή την κατηγορία. Επιπλέον έγινε έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου, η οποία διερευνά τα επενδυτικά προφίλ και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σε σχέση με ζητήματα ESG. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ενσωμάτωση των αρχών ESG στις επενδυτικές αποφάσεις, την συσχέτιση των δεικτών ESG με τις τάσεις της αγοράς και τον πιθανό αντίκτυπο των κριτηρίων ESG στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

  • As global awareness of the importance of environmental, social and governance (ESG) factors continues to grow, leveraging sustainable investments and financial markets has become the focus of much research and investment practice. This study delves into the evolving landscape of ESG securities by examining the performance and trends of ESG stock indices in both European and international stock markets. The study uses a comprehensive assessment of various ESG criteria, including environmental, social and governance dimensions and assesses how these criteria influence the behavior of investors and companies listed on ESG indices. A study is carried out based on a comparison of the trends of prices over a certain period, of some representative stock market indices that have been classified as ESG, as they include companies that meet the aforementioned criteria, in relation to the corresponding general stock market indices of the same stock markets, in order to examine whether their course is affected by inclusion in this category. A questionnaire-based study is conducted that explores the investment profiles and decision-making processes of survey participants in relation to ESG issues. The findings of this research contribute to gaining insights into the integration of ESG principles into investment decisions, the correlation of ESG indicators with market trends and the potential impact of ESG criteria on financial markets.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές