Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Μαιευτική-Γυναικολογία: μία αφηγηματική ανασκόπηση

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. μαιευτική-γυναικολογία | τεχνητή νοημοσύνη | μηχανική μάθηση | βαθιά μάθηση | ρομποτική χειρουργική
 9. ΔΜΥ51:Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις-Υπηρεσίες Υγείας και νέες τεχνολογίες
 10. 186
  • Σκοπός: Η Tεχνητή Nοημοσύνη (ΤΝ) αναπτύσσεται εκθετικά σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Σε αυτή την εργασία αφηγηματικής ανασκόπησης, παρέχουμε ένα υπόβαθρο βασικών εννοιών της ΤΝ και διερευνούμε τα τρέχοντα στοιχεία αναφορικά με τις προσεγγίσεις της ΤΝ στη Μαιευτική-Γυναικολογία (Μ-Γ). Μέθοδος: Αναζητήσαμε συστηματικά τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και Cochrane για να εντοπίσουμε συστηματικές ανασκοπήσεις που σχετίζονται με τις κλινικές εφαρμογές της ΤΝ στη Μ-Γ που δημοσιεύθηκαν από το 2013 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 53 μελέτες που συμπεριλαμβάνουν 1546 αναφορές. Συνοψίζουμε τα ευρήματα της βιβλιογραφίας κατηγοριοποιημένα στους επιμέρους τομείς της Μ-Γ με αναφορά στους στόχους, δίνοντας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των μελετών σε πίνακες. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Οι σχετικές μελέτες των εφαρμογών ΤΝ στην Μ-Γ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των κύριων θεμάτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε εφαρμογές της TN στη φροντίδα μητέρας-εμβρύου, από την παρακολούθηση της φυσιολογικής εμβρυϊκής ανάπτυξης και ευημερίας της εγκύου, έως την πρόβλεψη και τη διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων και επιπλοκών της εγκυμοσύνης. Όσον αφορά τον γυναικολογικό καρκίνο, υπάρχουν αρκετά ευρήματα μελετών σχετικά με την εφαρμογή τεχνολογίας Βαθιάς Μάθησης (BM) σε συνδυασμό με διάφορες απεικονιστικές τεχνικές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ρομποτική χειρουργική παρουσιάζει καλύτερα περιεγχειρητικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη λαπαροτομία και παρόμοια αποτελέσματα με τη συμβατική λαπαροσκόπηση στη διαχείριση καλοήθους νόσου, ενώ στη γυναικολογική ογκολογία οι μελέτες υποστηρίζουν ότι η ογκολογική ασφάλεια είναι παρόμοια, σε σύγκριση με άλλες χειρουργικές τεχνικές. Αντικείμενο συζήτησης παραμένει στο ότι δεν τεκμηριώνεται με σαφήνεια το κλινικό όφελός της σε σχέση με το αυξημένο κόστος απόκτησης και εφαρμογής. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση, υπάρχουν αναφορές για την χρήση την ΤΝ στην πρόβλεψη του βέλτιστου εμβρύου για εμβρυομεταφορά. Tα ευρήματα της ανασκόπησης επιβεβαιώνουν το ερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τις εφαρμογές και την επωφελή συμβολή της ΤΝ στην μαιευτική/γυναικολογική πρακτική.
  • Objective: Artificial Ιntelligence (AI) is growing exponentially in various fields, including medicine. In this narrative review article, we provide a background of basic concepts of AI and we investigate current evidence utilizing AI approaches in obstetrics and gynecology. Method: We systematically searched PubMed, Scopus and Cochrane Library literature databases to identify studies related to the clinical applications of AI in obstetrics and gynecology published from 2013 up to December 30th 2022 written in English or Greek language. Results: A total of 53 studies reporting 1546 references were included. We summarize the literature findings grouped by key areas relevant to the clinical practice of obstetrics and gynecology and by reporting the objectives, results and conclusions of the included studies in tables. Discussion-Conclusion: The studies of AI applications in obstetrics and gynecology cover a broad range of the main subjects related to this particular medical specialty. Specifically, we found applications of AI in maternal-fetal care, from monitoring normal fetal growth and well-being of the pregnant patient to diagnosing and predicting various pathological states and pregnancy complications. With regards to gynecologic cancer efforts have been made to apply deep learning technology in combination with several imaging techniques. According to the available evidence, robotic surgery appears to have better perioperative outcomes compared to laparotomy and comparable outcomes with conventional laparoscopy in the management of benign disease, and in gynecological oncology current knowledge supports that the oncological safety is similar to other surgical techniques. Controversies arise because the clinical benefit of robot-assisted surgery in relation to the increased costs of the acquisition and application is still not clearly documented. In In Vitro Fertilization (IVF), there are reports on predicting the optimal embryo for embryotransfer. The findings of the review confirm the research question regarding the applications and the potential for beneficial contribution of AI to obstetrics/gynecology practice.
 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές