«Οι κοινωνικό-ψυχολογικές επιπτώσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας από την έναρξη της πανδημίας του Covid-19 έως σήμερα»

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Δρ. ΚΑΔΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 8. Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, COVID-19, άγχος, ψυχολογικές επιπτώσεις, στρες, μοντέλα εξουθένωσης
 9. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 10. 2
 11. 13
 12. 86
  • Αρκετά χρόνια το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης επηρεάζει τους επαγγελματίες υγείας. Οι βιβλιογραφικές αναφορές έχουν τονίσει τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του συνδρόμου αυτού. Οι πανδημίες ανά τα χρόνια έχουν δείξει το ψυχοκοινωνικό τους αντίκτυπο στους επαγγελματίες υγείας. Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε παγκοσμίως σημαντικές αλλαγές και επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη επιδεινώνοντας τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός: Η επίδραση των κοινωνικό-ψυχολογικών επιπτώσεων των επαγγελματιών υγείας του Γ. Ν. Αγρινίου κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 έως σήμερα. Μέθοδος: Έγινε διανομή ερωτηματολογίων στο προσωπικό του  Γ.Ν. Αγρινίου αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, την επαγγελματική εξουθένωση με την χρήση της κλίμακας Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) και Copenhagen Burnout Inventory (CBI), καθώς και της ψυχολογικής επίδρασης του COVID-19. Το υπό μελέτη δείγμα ήταν  σύνολο 49 επαγγελματίες υγείας από τους οποίους ο ένας ήταν ιατρός και οι 48 ήταν νοσηλευτές.

  • : For several years, the burnout syndrome has affected health professionals. Literature reports have emphasized the social and psychological aspects of this syndrome. Pandemics over the years have taken their psychosocial toll on healthcare professionals. The rapid spread of the COVID-19 pandemic has brought significant changes to healthcare as well, demonstrating the symptoms of burnout on healthcare professionals. Purpose: The effect of the socio-psychological effects of the health professionals of G. N. of Agrinio during the Covid-19 pandemic until today.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές