Στάσεις και απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος "Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση"

Attitudes and opinions of students and teachers regarding the teaching of the ''Sexuality education course''. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΙΖΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 9. σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεξουαλική αγωγή, εφηβεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 11. 2
 12. 18
 13. 36
 14. περιλαμβάνονται πίνακες και διαγράμματα
 15. WHO (2006). Defining sexual health,report of a technical consultation on sexual health, Geneva
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ
   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “Στάσεις και Απόψεις Μαθητών και
   Εκπαιδευτικών σχετικά με την Διδασκαλία του Μαθήματος της Σεξουαλικής
   Διαπαιδαγώγησης” σκοπεύει στην διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές εφηβικής ηλικίας, με στόχο μέσα από την ανάδειξη των αναγκών για σεξουαλική εκπαίδευση, την εισαγωγή του μαθήματος “Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση” στα Λύκεια και τα Γυμνάσια της ελληνικής επικράτειας.

   Η δειγματοληπτική ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου Σαντορίνης μετά από έγκριση του Διευθυντή του σχολείου και για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο πρωτότυπα ερωτηματολόγια, ένα διαδικτυακής φόρμας για τους εκπαιδευτικούς και ένα σε έντυπη μορφή για του μαθητές με 24 και 27 ερωτήσεις αντίστοιχα. Αναφορικά με το δείγμα των εκπαιδευτικών οι 18 από αυτούς ήταν γυναίκες και οι 7 άντρες ηλικίας 25 έως 55 ετών, διαφόρων κλάδων και από το δείγμα μελέτης των μαθητών ηλικίας 16 με 20 ετών , τα 62 ήταν κορίτσια και τα 38 αγόρια από διάφορα τμήματα ειδικοτήτων της Β και Γ Λυκείου.

   Η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ολόκληρη η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα του σχολείου της Σαντορίνης θεωρεί σημαντική και απαραίτητη την παρουσία του μαθήματος της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα, αναγνωρίζουν τα οφέλη της στην σεξουαλική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και τις επιπτώσεις της έλλειψής της σε τομείς αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας που έχουν αντίκτυπο στην ηθική και κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου. Τέλος, το συμπέρασμα αυτό της έρευνας συνοδεύεται από την κοινή παραδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών για την ύπαρξη κάποιων εμποδίων στην επιτέλεση της εφαρμογής της Σ.Δ. στο σχολείο.

  • ABSTRACT
   The present diplomatic dissertation entitled “Attitudes and Opinions of Students and Teachers on the Teaching of the Sexual Education Course” aims to examine the views and attitudes of pupils and teachers in Secondary educational schools where adolescent pupils study, with the aim of highlighting the needs for sexual education and the introduction of the “Sexual Education” course in the High Schools of the Greek territory. The quantitative random sampling survey was conducted on students and teachers of the Santorini Daily Vocational High School upon approval by the director of the school for the collection of data. Two original questionnaires were used: one online form for teachers and one in print form for students with 24 and 27 questions respectively. As for the sample of teachers, 18 of them were women and 7 men aged 25 to 55 years, from different disciplines. With regard to the study sample of students aged 16 to 20 years, 62 were girls and 38 were boys from various departments of specialties of B and C High School. The descriptive statistical analysis of the
   data showed that the entire educational and student community of the Santorini school
   considers the presence of the Sexual Education important and necessary in the school
   program, recognizes its benefits on the sexual development of students as well as the effects of its lack in the areas of reproductive and sexual health that have an impact on the moral and social behavior of the individual. Finally, this conclusion of the research is accompanied by the common acceptance by students and teachers of the existence of some obstacles to the implementation of the S.E. in school

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές