«Διερεύνηση των απόψεων επαγγελματιών υγείας για τη διεπιστημονική συνεργασία σε δομές ΠΦΥ της Αττικής σε σχέση με την ικανοποίησή τους από την εργασία»

¨Investigation of health professionals' views on interdisciplinary collaboration in primary health care facilities in Attica in relation to their job satisfaction¨ (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΕΛ ΚΑΜΜΟΥΝΙ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 190
 7. Χαράλαμπος Πλατής
 8. Χαράλαμπος Πλατής | Πέτρος Κωσταγιόλας
 9. Διεπιστημονική συνεργασία | Επαγγελματίες υγείας | Επικοινωνία | Εργασιακή ικανοποίηση | ΠΦΥ
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ50
 11. 1
 12. 61
 13. 188
  • Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ για τη διεπιστημονική συνεργασία και την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και τη διερεύνηση ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ αυτών. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική έρευνα με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 261 επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, μαίες και επισκέπτες υγείας) εργαζόμενοι σε κέντρα υγείας της Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι ελληνικές εκδόσεις των ερωτηματολογίων «Communication and collaboration among physicians and nurses» για τη διεπιστημονική συνεργασία και «Kuopio University Hospital Job Satisfaction Scale» για την εργασιακή ικανοποίηση. Αποτελέσματα: Η διεπιστημονική συνεργασία κυμάνθηκε σε μέτρια προς καλά επίπεδα και η εργασιακή ικανοποίηση κυμάνθηκε σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά τη διεπιστημονική συνεργασία υψηλότερη μέση τιμή (67,4) έλαβε η κλίμακα της σχέσης ιατρών-νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, ενώ χαμηλότερη μέση τιμή έλαβε η κλίμακα συμμετοχής των νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας στη λήψη αποφάσεων (46,5). Όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση, το ομαδικό πνεύμα έλαβε τη μεγαλύτερη μέση τιμή (4), ενώ το εργασιακό περιβάλλον τη χαμηλότερη (3,4). Στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών φάνηκε ότι η καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία σχετίστηκε με αύξηση της ικανοποίησης από: την ηγεσία, το εργασιακό περιβάλλον, την παρακίνηση, το ομαδικό πνεύμα αναφορικά με την κλίμακα «συνεργασία των επαγγελματιών υγείας». Η καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία σχετίστηκε με αύξηση της ικανοποίησης από: την ηγεσία, την παρακίνηση και το ομαδικό πνεύμα αναφορικά με την κλίμακα «αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας για την επικοινωνία και ενημέρωση». Η καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία σχετίστηκε με αύξηση της ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον και το ομαδικό πνεύμα, αναφορικά με την κλίμακα «σχέση ιατρών-νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας». Σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φάνηκε ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ήταν περισσότερο ικανοποιημένο σε σχέση με τις μαίες και επισκέπτες υγείας από: την ηγεσία, το εργασιακό περιβάλλον, την παρακίνηση και το ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, οι έγγαμοι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από: την ηγεσία και το ομαδικό πνεύμα, η αύξηση της προϋπηρεσίας σχετίστηκε με θετικότερη άποψη για τη σχέση ιατρών-νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας, το ιατρικό προσωπικό είχε θετικότερη άποψη για τη σχέση και συνεργασία ιατρών-νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, η αύξηση της ηλικίας σχετίστηκε με θετικότερη άποψη για τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας με το ιατρικό προσωπικό και η μείωση του εκπαιδευτικού επιπέδου σχετίστηκε με θετικότερη άποψη για τις αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα επίπεδα διεπιστημονικής συνεργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας στην ΠΦΥ είναι μέτρια προς καλά. Η καλύτερη διεπιστημονική συνεργασία σχετίστηκε με αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία. Οι επαγγελματίες υγείας συμφώνησαν κατά πλειοψηφία ότι η σχέση μεταξύ τους διασφαλίζει τη συνεργασία, καταγράφηκαν όμως ζητήματα ανεπαρκούς επικοινωνίας αφού μόλις οι μισοί νοσηλευτές και λοιποί επαγγελματίες υγείας συμφώνησαν ότι η επικοινωνία με τους ιατρούς ήταν καλή, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε η χαμηλή συμμετοχή των νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας στη λήψη αποφάσεων. Φαίνεται ότι η ιατρική κυριαρχία εντοπίζεται και στο περιβάλλον της ΠΦΥ, παρόλο που στα πλαίσια της άρτιας διεπιστημονικής συνεργασίας η αμφίδρομη επικοινωνία και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι καίρια στοιχεία. Είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη και κατανόηση της μοναδικής συμβολής του κάθε επαγγελματία υγείας στη διεπιστημονική ομάδα υγείας, την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά και τη σημασία της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού για την ευημερία αυτού, του οργανισμού και των ασθενών.
  • Aim: To investigate the views of health care professionals in primary health care on interdisciplinary collaboration and job satisfaction and to explore whether there are any correlations between them. Material and method: a synchronic survey was conducted using an anonymous questionnaire. The study sample consisted of 261 health professionals (doctors, nurses, nursing assistants, midwives and health visitors) working in health care centres in Attica. The Greek versions of the questionnaires "Communication and collaboration among physicians and nurses" for interdisciplinary collaboration and "Kuopio University Hospital Job Satisfaction Scale" for job satisfaction were used for data collection. Results: Interdisciplinary collaboration ranged from moderate to good levels and job satisfaction ranged from moderate to high levels. Regarding interdisciplinary collaboration, the highest mean value (67.4) was obtained for the scale of physician-nurse and other health professionals' relationship, while the lowest mean value was obtained for the scale of nurses' and other health professionals'participation in decision making (46.5). Regarding job satisfaction, team spirit received the highest mean value (4), while work environment received the lowest (3.4). In the relationships between the variables it was shown that better interdisciplinary collaboration was associated with an increase in satisfaction with: leadership, working environment, motivation, team spirit regarding the scale "collaboration of health professionals". Better interdisciplinary collaboration was associated with an increase in satisfaction with: leadership, motivation, team spirit with regard to the scale "health professionals' perceptions of communication and information". Better interdisciplinary collaboration was associated with an increase in satisfaction with the working environment and team spirit, regarding the scale "relationship between doctors-nurses and other health professionals". In relation to demographic characteristics it appeared that doctors and nurses were more satisfied than midwives and health visitors with: leadership, working environment, motivation and team spirit. In addition, married were more satisfied with: leadership and team spirit; an increase in seniority was associated with a more positive view of the relationship between doctors-nurses and other health professionals; medical staff had a more positive view of the relationship and collaboration between doctors-nurses and other health professionals than other health professionals; an increase in age was associated with a more positive view of the collaboration between health professionals and medical staff and a decrease in educational level was associated with a more positive view of health professionals' perceptions of communication and information. Conclusions: The results of the study showed that the levels of interdisciplinary collaboration and job satisfaction of health professionals in PHC are moderate to good. Better interdisciplinary collaboration was associated with an increase in job satisfaction. The majority of health professionals agreed that the relationship between them ensures collaboration, but issues of poor communication were identified, as only half of nurses and other health professionals agreed that communication with physicians was good, while low participation of nurses and other health professionals in decision making was also recorded. It seems that medical dominance is also found in the PHC environment, although in the context of good interdisciplinary collaboration, two-way communication and joint decision making are key elements. Interventions are needed to highlight and understand the unique contribution of each health professional to the interdisciplinary health care team and the importance of job satisfaction of the staff’s , the organization’s and the patients’ well-being.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές