Αντιλήψεις για την επιβάρυνση των φροντιστών των ατόμων που πάσχουν από άνοια στο νομό Αττικής για την τυπική και άτυπη φροντίδα

Perceptions of the burden of caregivers of people suffering from dementia in the prefecture of Attica for formal and informal care (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 58
 7. Τζανάκης Εμμανουήλ
 8. Τζιάλλας Δημήτριος
 9. άνοια, άτυπη φροντίδα, επαγγελματική φροντίδα, δυσκολίες
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ Μ.Δ.Ε.
 11. 1
 12. 27
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιβάρυνση των άτυπων φροντιστών των ατόμων με άνοια στην Αττική. Αφού προηγήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της άνοιας και των χαρακτηριστικών της άτυπης και επαγγελματικής φροντίδας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με στόχο να αναδειχτούν οι στάσεις των φροντιστών για την άτυπη φροντίδα, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επαγγελματικής υποστήριξης, αλλά και να αναδειχτούν οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι άτυποι φροντιστές ατόμων με άνοια. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι οι άτυποι φροντιστές νιώθουν πολλά αρνητικά συναισθήματα με τα σημαντικότερα τα συναισθήματα εξάντλησης τόσο σωματικής όσο και συναισθηματικής. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της άτυπης φροντίδας για το ίδιο το άτομο με άνοια υποστηρίχθηκε ότι αφορούν κυρίως τη συναισθηματική βοήθεια και ενδυνάμωση, ενώ για τον φροντιστή δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα παρά μόνο η δυνατότητα επίβλεψης της κατάστασης. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της άτυπης φροντίδας ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα μειονεκτήματα  για τον φροντιστή, και ειδικότερα στην αδυναμία του να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Αντίθετα η επαγγελματική φροντίδα ανακουφίζει τους φροντιστές καθώς είναι πιο καθησυχασμένοι διότι ξέρουν πως ένας επαγγελματίας ξέρει καλύτερα πως να συμπεριφερθεί  και οι ίδιοι φαίνεται να απολαμβάνουν το γεγονός ότι έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθούν με την προσωπική τους ζωή, κάτι το οποίο η άτυπη φροντίδα δεν τους επέτρεπε να κάνουν. Τέλος, σχετικά με τις δυσκολίες προκύπτουν αυτές είναι κοινωνικές, οικονομικές, συναισθηματικές και δυσκολίες εύρεσης επαγγελματικής βοήθειας.

  • The purpose of this paper is to investigate the burden of informal caregivers of people with dementia in Attica. After a literature review on the concept of dementia and the characteristics of informal and professional caregiving, a qualitative survey was conducted with the aim of revealing caregivers' attitudes to informal caregiving, its advantages and disadvantages, as well as the advantages and disadvantages of professional caregiving. support, but also to highlight the difficulties faced by informal carers of people with dementia. The research shows that informal caregivers feel many negative emotions, with the most important feelings of exhaustion, both physical and emotional. Regarding the advantages of informal care for the person with dementia themselves, it was argued that they mainly concern emotional support and empowerment, while for the carer there do not seem to be any significant advantages other than the ability to supervise the situation. Regarding the disadvantages of informal care, particular reference was made to the disadvantages for the caregiver, and in particular to his inability to cope with the difficulties. On the contrary, professional care relieves the caregivers as they are more reassured because they know that a professional knows better how to behave and they themselves seem to enjoy the fact that they have more time to deal with their personal lives, something that informal care did not allow them to do. Finally, regarding the difficulties that arise, these are social, financial, emotional and difficulties in finding professional help.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές