Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών και βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων.

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 9. Επεξεργασμένα Απόβλητα | Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων | Γκρίζο Νερό | Νερό Άρδευσης | Αποδοχή Κοινού
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων / ΔΙΑ60
 11. 39
 12. 26
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Σχήματα
 14. Αστικά Λύματα. Τόμος Α, Θεματική Ενότητα Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων / Λυμπεράτος Γ.
  • Η έλλειψη νερού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη μας
   εξαιτίας της υπερκατανάλωσης του και της κλιματικής αλλαγής. Για την επίλυση του
   προβλήματος απαιτείται εκτός από την σωστή διαχείριση των υπαρχόντων
   αποθεμάτων νερού και η εξεύρεση νέων αποθεμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση
   επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αποτελεί μια αξιόπιστη λύση του προβλήματος της
   λειψυδρίας.
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας
   επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
   Αρχικά γίνεται αναφορά στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων και
   στις μεθόδους επεξεργασίας τους. Κατόπιν περιγράφεται η νομοθεσία σχετικά με την
   χρήση επεξεργασμένων λυμάτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως και ακολουθεί
   αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών επαναχρησιμοποίησης με ιδιαίτερη αναφορά
   στα γκρίζα νερά.
   Στη συνέχεια καταγράφονται τα οφέλη και τα προβλήματα της χρήσης ανακυκλωμένου
   νερού και τονίζεται ιδιαίτερα η αποδοχή του κοινού και οι αντιδράσεις του σε
   προγράμματα επαναχρησιμοποίησης. Ο ρόλος της Πολιτείας και η σωστή ενημέρωση
   αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
   Επίσης υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης νερού σε διάφορες
   χώρες και στην Ελλάδα.
   Τέλος περιγράφεται αναλυτικά η επεξεργασία λυμάτων στους δύο Βιολογικούς
   Καθαρισμούς του Δήμου Λαυρεωτικής και οι υπάρχουσες και μελλοντικές
   δυνατότητες επαναχρησιμοποίηση τους.
   Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε ευρεία
   βιβλιογραφία και πολλές πληροφορίες από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
   Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) με σκοπό την
   δημιουργία μιας «βάσης δεδομένων» και ενός χρήσιμου εγχειρίδιου στο θέμα της
   επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού για μελλοντικές μελέτες.

  • The lack of water is one of the biggest problems of our planet due to its
   overconsumption and climate change. In order to solve the problem, in addition to the
   proper management of the existing water reserves, it is necessary to find new reserves.
   The reuse of treated liquid waste is a reliable solution to the problem of water scarcity.
   The purpose of this thesis is to investigate the possibility of reusing treated urban and
   industrial liquid waste. Initially, reference is made to the physicochemical
   characteristics of liquid waste and to their treatment methods. Then the legislation
   regarding the use of treated wastewater in Greece and worldwide is described, followed
   by a detailed description of the reuse categories with special reference to grey water.
   The benefits and problems of using recycled water are then listed, with particular
   emphasis on public acceptance and reactions to reuse programs. The role of the State
   and proper information are important factors for the implementation of these programs.
   There are also several examples of water reuse in various countries and in Greece.
   Finally, the treatment of wastewater in the two Biological Treatment Plants of the
   Municipality of Lavreotiki and the existing and future possibilities of their reuse are
   described in detail.
   For the preparation of this thesis, a wide bibliography and a lot of information from the
   Lavreotiki Municipal Water Supply, Sewerage and District Heating Company
   (D.E.Y.A.TH.L.) was used in order to create a "database" and a useful manual in the
   issue of treated water reuse for future studies.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές