Διερεύνηση του επιπέδου της εγγραματοσύνης υγείας των πολιτών που προσέρχονται σε δομές της ΠΦΥ και η σχέση της με την γενική υγεία – Η περίπτωση του Τ.Ι. Ακροπόλεως

Investigating the level of health literacy of citizens who attend PHC structures and its relationship with general health-The case of Acropolis Local Clinic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Σαρίδη, Μαρία
 8. Σαρίδη, Μαρία | Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης | Σαράφης Παύλος
 9. Εγγραμματοσύνη υγείας | Ψηφιακή εγγραμματοσύνη υγείας | Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας | Ποιότητα ζωής | Ανισότητες στην υγεία
 10. Διοίκηση μονάδων υγείας/ ΔΜΥ51
 11. 2
 12. 33
 13. 108
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα
 15. Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών υγείας, ΕΑΠ/ Κ. Δικαίος & Μ. Κουτούζης & Ν. Πολύζος & Ι. Σιγάλας & Μ. Χλέτσος
  • Εισαγωγή: Η βελτίωση του επιπέδου της εγγραμματοσύνης υγείας συνδέεται με τη βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της εγγραμματοσύνης υγείας αλλά και της σχέσης της με τη γενική υγεία των πολιτών που προσέρχονται σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υλικά – Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική πρωτογενής μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου εγγραμματοσύνης υγείας και τη σχέση της με την υγεία του πληθυσμού με τη μετάφραση και χρήση των ερωτηματολογίων EU-Q16, Short Form Health Survey, SF-36 και κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 άτομα που προσήλθαν στο Τοπικό Ιατρείο Ακροπόλεως του Κέντρου Υγείας Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως και στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του δείγματος ευκολίας κατά το χρονικό διάστημα 03 Φεβρουαρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2023. Τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη ήταν η ελάχιστη ηλικία των 18 ετών και η δυνατότητα κατανόησης των ερωτήσεων. Στην μελέτη δεν συμπεριλήφθηκαν όσοι είχαν περιορισμένη ικανότητα ακοής ή όρασης και οι πάσχοντες από κάποια ψυχική ασθένεια. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 46,3 έτη, με τις γυναίκες να αποτελούν το 62%. Από τους ερωτηθέντες το 76% δήλωσε πολύ καλή έως καλή υγεία και το 19% μέτρια έως κακή. Το 74% δεν έχει κάποιο χρόνιο νόσημα. Οι μισοί μόνο συμμετέχοντες στην έρευνα φαίνεται να έχουν κανονικό βάρος (50,5%), ενώ σημαντικό ποσοστό (σχεδόν οι μισοί) κατατάσσονται με βάση τον δείκτη μάζας σώματος ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σχεδόν 1 στους 4 συμμετέχοντες (24%) δηλώνει ότι δεν έχει πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις υγείας για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η εγγραμματοσύνη υγείας υπολογίστηκε ως ανεπαρκής στο 5%, προβληματική στο 23% και 72% ως επαρκής. Τα άτομα που ήταν απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου σημειώνουν σημαντικά χαμηλότερο σκορ στην εγγραμματοσύνη υγείας (μ=11,29±2,69 και 12,00±2,91 αντίστοιχα), σε αντίθεση με εκείνους που το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι απόφοιτοι λυκείου ή μεγαλύτερο (μ=13,85±2,54 και 14,22±2,32 αντίστοιχα). Τα άτομα που πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια σημειώνουν σημαντικά υψηλότερο σκορ εγγραμματοσύνης υγεία (μ=14,46±1,84) σε σύγκριση με όσους δεν έχουν χρόνια ασθένεια (μ=13,32±2,84). Από τα αποτελέσματα του ελέγχου ANOVA προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση και την σωματική λειτουργικότητα όπου φαίνεται ότι οι άγαμοι (μ=88,39±11,87) σημειώνουν σημαντικά υψηλότερο σκορ σε σύγκριση με τους έγγαμους ή σε συμβίωση (μ=77,38±17,70). Σχετικά με την γενική υγεία τα άτομα που γυμνάζονται (μ=65,32±18,12) παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο σκορ στην διάσταση της γενικής υγείας σε σχέση με εκείνους που δεν γυμνάζονται (μ=57,54±15,94). Παρομοίως, με την διάσταση της ζωτικότητας, όπου τα άτομα που γυμνάζονται (μ=62,90±13,83) σημειώνουν υψηλότερο μέσο σκορ συγκριτικά με εκείνους που δεν γυμνάζονται (μ=53,62±18,98). Τα άτομα τα οποία καπνίζουν (μ=61,03±17,92) παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο σκορ στην διάσταση της ψυχικής υγείας συγκριτικά με τα άτομα που δεν καπνίζουν (μ=68,64±14,32). Τέλος, η διάσταση της κοινωνικής λειτουργικότητας παρήγαγε από τις χαμηλότερες μέσες βαθμολογίες (μ=48,12±9,46), ενώ η διάσταση του συναισθηματικού ρόλου εμφάνισε από τις υψηλότερες μέσες βαθμολογίες (μ=82.75 ±30.50). Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατατάσσονται σε επαρκές επίπεδο εγγραμματοσύνης υγείας, παρόλο που η έρευνα απευθύνθηκε στον γενικό πληθυσμό και όχι σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού (νέους, χρόνια πάσχοντες κ.λπ.). Το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και η παρουσία χρόνιας ασθένειας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το υψηλότερο επίπεδο εγγραμματοσύνης στην υγεία. Η γενική υγεία εμφανίζεται σημαντικά επιδεινωμένη στην παρούσα έρευνα, με εξαίρεση τα άτομα τα οποία αθλούνται συστηματικά, τα οποία και σημειώνουν τα υψηλότερα επίπεδα γενικής υγείας στο δείγμα.
  • Introduction: Improving the level of health literacy is linked to improving the health level of citizens. Purpose: Improving the level of health literacy is connected with enhancing the health status of citizens. The purpose of this thesis is to study health literacy and its relationship with the overall health of citizens who visit Primary Health Care facilities. Materials - Method: A quantitative primary study was conducted to investigate the level of health literacy and its relationship with population health by translating and using the questionnaires EU-Q16, Short Form Health Survey, SF-36 and sociodemographic and clinical characteristics of participants. The research sample consisted of 100 people who came to the Acropolis Local Clinic of the Thessaloniki Health Center, the Neapolis Health Center and the Axios Gate Health Center. Sampling was carried out using the convenience sampling method during the period February 03, 2023 to April 30, 2023. The criteria for entering the study were the minimum age of 18 years and the ability to understand the questions. The study did not include those with limited hearing or vision and those suffering from a mental illness. Results: The average age of participants was 46.3 years, with women comprising 62% . Of those surveyed, 76% reported very good to good health, and 19% reported fair to poor health. 74% had no chronic illnesses. Only half of the participants seem to have a normal weight (50.5%), while a significant percentage (almost half) are classified as overweight or obese based on their body mass index. Almost 1 in 4 participants (24%) reported not having undergone preventive health screenings for at least a year. Health literacy was calculated as inadequate in 5%, problematic in 23%, and adequate in 72%. People who graduated from primary or middle school had significantly lower health literacy scores (mean=11.29±2.69 and 12.00±2.91, respectively) than those who had a high school diploma or higher education level (mean=13.85±2.54 and 14.22±2.32, respectively). Individuals with a chronic illness scored significantly higher in health literacy (mean=14.46±1.84) compared to those without a chronic illness (mean=13.32±2.84). The results of the ANOVA test reveal a statistically significant relationship between marital status and physical functioning, with unmarried individuals (mean=88.39±11.87) scoring significantly higher than married individuals (mean=83.16±15.87). Conclusion: The majority of participants, are classified as having sufficient health literacy levels, although the research was aimed at the general population and not a specific group (young people, chronically ill, etc.). The highest educational level and the presence of a chronic illness are determining factors for the highest level of health literacy. General health appears significantly worsened in this study, except for individuals who engage in regular exercise, who exhibit the highest levels of general health in the sample.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές