Η Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων από το 2000 έως Σήμερα

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Τσουκαλά Βασιλική
 8. Τσουκαλά Βασιλική | Κονδύλη Αιμιλία
 9. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Έργα και Δραστηριότητες
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)/ΔΧΤ60
 11. 1
 12. 11
 13. 13
  • Η  έρευνα ασχολείται με την διερεύνηση της εξέλιξης έως σήμερα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α1 και Α2, που αφορούν την 3η Ομάδα - Λιμενικά Έργα και την 10η Ομάδα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

   Μεθοδολογικά βασίζεται στην καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που έχουν εκδοθεί για τα έργα των δύο Ομάδων σε πανελλαδική κλίμακα.

   Στην αρχή ανατρέχει στην διεθνή και ευρωπαική πορεία που ξεκίνησε από την ανάγκη Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οδήγησε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

   Στην συνέχεια στηρίζεται στα αξιόπιστα στοιχεία που διαθέτει το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο των ΑΕΠΟ για το διάστημα από το 2012 έως και το Α΄τρίμηνο 2023. Ακολουθούν επεξεργασίες ανά έτος, ανά περιφέρεια, ανά είδος έργου με γραφήματα και περιγραφές των κατανομών που απεικονίζονται για την εξέλιξη των ΑΕΠΟ.

   Τέλος επισημαίνονται κατευθύνσεις για βελτίωση των διαδικασιών και περαιτέρω αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

  • The research deals with the investigation of the development of the Environmental Licensing of Category A1 and A2 projects and activities, concerning the 3rd Group - Port Projects and the 10th Group - Renewable Energy Sources.


   The methodology is based on the recording and analysis of the data of the Approving Decision of Environmental Conditions (ADEC) issued for the projects of the two Groups on a nationwide scale.


   At the beginning it looks back to the international and European course that started from the need for Environmental Impact Assessment and led to the Greek institutional framework of Environmental Licensing.


   It then draws on the reliable data available in the Electronic Environmental Register of the ADECs for the period from 2012 to the first quarter of 2023. This is followed by elaborations by year, by region, by project type with graphs and descriptions of the distributions depicted for the evolution of the ADECs.


   Finally, directions for improving procedures and further utilization of the Electronic Environmental Register of Environmental Licensing are highlighted.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές