ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 1. MSc thesis
 2. Πλιάδη, Θωμαϊς
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. 78
 6. Τσάρτας, Πάρις
 7. Σαραντάκου, Ευθυμία
 8. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 9. 1
 10. 1
 11. 45
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Αρχικά , στην εργασία γίνεται αναφορά στην έννοια του τουρισμού και στην έννοια του εναλλακτικού τουρισμού όπου αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά του και οι διαφορές από τον μαζικό τουρισμό. Επίσης , γίνεται αναφορά στους τύπους τουριστών και στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Ακολουθεί ειδική αναφορά στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν , καθώς και στον εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Στη συνέχεια , πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα σε επαγγελματίες του τουρισμού με σκοπό να διερευνηθούν οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η περιφερειακή ενότητα Γρεβενών χαρακτηρίστηκε θετικά τόσο ως τουριστικός προορισμός όσο και ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός. Οι τύποι εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής αφορούν κυρίως τον χειμερινό τουρισμό , τονορεινό τουρισμό ,τοναγροτουρισμό και τονορειβατικό τουρισμό.Οι τοπικοί φορείς της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών βοηθούν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού , ενώ τα κυριότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή είναι κυρίως η ανεπαρκής διαφήμιση ,τα προβλήματα χρηματοδότησης , τα προβλήματα οδικού δικτύου και η χαμηλή ποιότητα δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών. Τέλος ,οι επαγγελματίες του τουρισμού συμφωνούν με το ότι η περιφερειακή ενότητα Γρεβενών διαθέτει τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να δημιουργήσει μια αξιόλογη ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και μια ενδεχόμενη τουριστική ανάπτυξη θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών , ενώ υποστήριξαν ότι οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα βοηθούν στην τοπική ανάπτυξη και ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού θα φέρουν αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών.
  • The purpose of this work is to investigate the special and alternative forms of tourism. Initially , the paper refers to the concept of tourism and the concept of alternative tourism where its general characteristics and differences from mass tourism are mentioned. Also , reference is made to the types of tourists and sustainable tourism development. There follows a special reference to the special and alternative forms of tourism that exist , as well as to alternative tourism in Greece. Then , a quantitative survey of tourism professionals is carried out in order to investigate the special and alternative forms of tourism in the regional unit of Grevena. According to the results of the research , the regional unit of Grevena was positively characterized both as a tourist destination and as an alternative tourist destination. The types of alternative tourism in the area mainly concern winter tourism , mountain tourism , agro - tourism and mountaineering tourism. The local bodies of the regional unit of Grevena help in the development of alternative tourism , while the main problems that hinder the development of tourism in the region are mainly insufficient advertising , financing problems , road network problems and the low quality of public infrastructure and services. Finally , tourism professionals agree that the regional unit of Grevena has the necessary characteristics to create a worthwhile development of alternative tourism and an eventual tourism development will provide new jobs in the regional unit of Grevena , while they argued that community initiatives and programs help in local development and that the possibilities of developing alternative forms of tourism will bring significant tourism development to the regional unit of Grevena.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές