Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας – Αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο

Quality of Health Services - Evaluation of patient satisfaction in a private microbiology laboratory (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΟΥΚΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. Στεργιάννης Παντελής
 8. Γκορέζης Παναγιώτης | Κοσταγιόλας Πέτρος
 9. Ποιότητα υπηρεσιών υγείας | Ικανοποίηση Ασθενών | Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο | PSQ-9 | VSQ-18
 10. Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις
 11. 1
 12. 56
 13. 49
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα
  • Εισαγωγή: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολεί την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων υγείας με την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους να κρίνεται απαραίτητη. Καθώς η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί κύρια παράμετρο σε ότι αφορά την αξιολόγηση της ποιότητα των υπηρεσιών, πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στις παραμέτρους που επηρεάζουν την ικανοποίηση. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών ενός ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου και η διερεύνηση της ικανοποίησης τους με βάση τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας ήταν οι πελάτες ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου στην Κω, οι οποίοι επισκέφθηκαν το εργαστήριο τον Φεβρουάριου του 2023. Συνολικά συμπληρώθηκαν 99 ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνταν από τρία τμήματα. Το πρώτο ήταν η καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, το δεύτερο αποτελούνταν από το εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης από την επίσκεψη το VSQ-9 και το τρίτο μέρος από το εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης από την περίθαλψη το PSQ-18. Αποτελέσματα: Η ικανοποίηση των ασθενών από την επίσκεψή τους στο μικροβιολογικό εργαστήριο ήταν 55,3±20,1% με ελάχιστο 32% και μέγιστο 100%. Ενώ σε ότι αφορά την γενική ικανοποίηση τους από την περίθαλψη ήταν 3,9±0,5. Οι συσχετίσεις που βρέθηκαν αφορούσαν την ασφαλιστική κάλυψη, με τους ανασφάλιστους να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το οικονομικό στοιχείο (5±0) και την συχνότητα των επισκέψεων με τους συμμετέχοντες που επισκέπτονταν το μικροβιολογικό εργαστήριο περισσότερες φορές το χρόνο να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την τεχνική ποιότητα σε σχέση με τους άλλους (p<0,05). Συμπεράσματα: Οι έρευνες ικανοποίησης των ασθενών μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμές για τις υπηρεσίες υγείας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Ωστόσο οι διεξαγωγή τέτοιων ερευνών είναι περιορισμένη. Στην παρούσα έρευνα ικανοποίηση των ασθενών του μικροβιολογικού εργαστηρίου κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα με παραμέτρους όπως είναι ο χρόνος μου χρειάστηκε για να κλείσουν ραντεβού και ο χρόνος που πέρασαν με τον επαγγελματία υγείας να παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλή ικανοποίηση . Παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο, η εκπαίδευση δεν φάνηκε να επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών, ενώ την επηρεάζει η συχνότητα των επισκέψεων στο εργαστήριο και η ασφαλιστική κάλυψη
  • Introduction: The quality of health care services is one of the most important issues of concern to the global medical community. Microbiology laboratories are an integral part of health care systems with quality assurance of their services being considered essential. As the measurement of patient satisfaction is a major parameter in terms of evaluating the quality of services, many studies have focused on the parameters that influence satisfaction. Aim: The aim of this study is to assess the level of satisfaction of the clients of a private microbiology laboratory and to investigate their satisfaction based on their socio-demographic characteristics. Material-Methods: the sample of the study was the clients of a private microbiology laboratory in Kos, who visited the laboratory in February 2023. A total of 99 questionnaires were completed which consisted of three sections. The first was the demographic characteristics survey, the second consisted of the visit satisfaction measurement tool VSQ-9 and the third part consisted of the care satisfaction measurement tool PSQ-18. Results: Patient satisfaction with their visit to the microbiology laboratory was 55.3±20.1% with a minimum of 32% and a maximum of 100%. While in terms of their overall satisfaction with care was 3.9±0.5. The correlations found were related to insurance coverage, with the uninsured being less satisfied with the financial component (5±0) and frequency of visits with participants who visited the microbiology laboratory more times per year being more satisfied with the technical quality than others (p<0.05). Conclusions: Patient satisfaction surveys can be very useful for health services to improve the quality of their services. However, the conduct of such surveys is limited. In the present study patient satisfaction of microbiology laboratory patients ranged at moderate levels with parameters such as time it took me to make an appointment and time spent with the health professional showing significantly low satisfaction . Factors such as age and gender, education did not appear to influence patient satisfaction, while the frequency of visits to the laboratory and insurance coverage did.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές