ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

INVESTIGATION OF THE CLIMATE OF CLINICAL GOVERNANCE IN A PUBLIC HOSPITAL OF CENTRAL GREECE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. Δρ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. Αλεξόπουλος, Δρ. Ευάγγελος
 9. Κλινική Διακυβέρνηση-Clinical Governance | Ερωτηματολόγια | Νοσοκομειακός οργανισμός | Αντιλήψεις εργαζομένων
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΜΥ 51
 11. 1
 12. 59
  • Εισαγωγή: Η κλινική διακυβέρνηση έχει θεωρηθεί ως ένα εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνυγείας από τις μονάδες υγείας. Ωστόσο, αρκετές έρευνες έχουν καταδείξει τη μέτρια αποτελεσματική της εφαρμογή σε άλλες χώρες , ενώ το ζήτημα αυτό δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς στο ελληνικό πλαίσιο.

   Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων ενός δημόσιου νοσοκομείου για την έννοια της κλινικής διακυβέρνησης.

   Δείγμα και Μεθοδολογία: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα κλίμακα του Clinical Governance Climate Questionnaire (CGCQ) που αποτελείται συνολικά από 60 ερωτήσεις, που κατηγοριοποιούνται σε έξι παράγοντες, σε ένα δείγμα 115 εργαζομένων στους οποίους διανεμήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει σχετικής απόφασης.

   Αποτελέσματα: Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε πως με αύξουσα σειρά οι διαστάσεις της κλινικής διακυβέρνησης είναι: <<Οργανωσιακή μάθηση>>, <<Κλίμα ενοχής και τιμωρίας>>, <<Προληπτική διαχείριση κινδύνου>>, <<Συνεργασία με συναδέλφους>>, <<Ευκαιρίες κατάρτισης και εξέλιξης>>, <<Σχεδιασμός βελτίωσης της ποιότητας και αλλαγή>>. Επίσης δε διαπιστώθηκε κάποια διαφοροποίηση των απόψεων των ερωτηθέντων στη βάση του φύλου, της ηλικίας, της σχέσης εργασίας, της οικογενειακής κατάστασης, του συνολικού χρόνου άσκησης του επαγγέλματος και του συνολικού χρόνου άσκησης του επαγγέλματος στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ μερική διαφοποίηση διαπιστώθηκε στη βάση του εκπαιδευτικού επιπέδου, της υπηρεσίας και της κατοχής θέσης ευθύνης. Συνολικά, στο συγκεκριμένο δημόσιο νοσοκομείο που μελετήθηκε υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της εφαρμογής της κλινικής διακυβέρνησης, όπως διαπιστώθηκε από τις αντιλήψεις και απόψεις εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων.

   Συμπεράσματα: Η δέσμευση της ηγεσίας, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού, η συνεχής εκπαίδευση, αλλά και η συνδρομή της πολιτείας αποτελούν βασικά στοιχεία κατανόησης της κλινικής διακυβέρνησης για πατοχή ποιοτικών παροχών νυγείας. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες και σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και διερεύνηση εκείνων των παραγόντων ππου εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της κλινικής διακυβέρνησης. Τα ανωτέρω μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα και εν τέλει στο σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη για την άρση των φραγμών και την ενθάρρυνση της αποτελσματικής εφαρμογής της κλινικής διακυβέρνησης στα νοσοκοεμία της χώρας.   

  • Introduction: Clinical Governance has been concidered as a tool that can lead to the improvement of the quality of health services provided by health units. However, several studies have demostrated its moderately effective application in other countries, while this issue hasn't been thoroughly examined in the Greek context.

   Purpose: The investigation of the factors influencing the perceptions of employees of various specialties of a public hospital on the concept pf Clinical Governance.

   Methodology: For the research , the weighted scale of the Clinical Governance Climate Questionnaire (CGCQ) was used in the Greek language, consisting of a total of 60 questions, categorized into six factors, in a sample of 115 employees to whom a relevant questionnaire was distributed in electronic form based on a relevant decision.

   Results: The analysis of the data showed that, in ascending order, the dimensions of clinical governance are:"Organizational learning", "Climate of guilt and punisment","Proactive risk management", "Collaboration with colleagues", "Training and development opportunities", "Quality improvement planning and change". Also, no differentiation was found in the opinions of the respondents on the basis of gender, age, work, relationship, marital status, total time practicing the profession and total time practicing the profession in the specific hospital, while a partial differentiation was found on the basis of the teacher level, service and holding a position of responsibility. Overall, in the specific public hospital that was studied, there is significant room for improvement in the implementation of clinical governance,as established by the perceptions and opinions of employees of various specialties.

   Conclusions: The commitment of leadership, long-term planning, active participation of all members of the organization, continuous edycation, but also the assistance of the state are basic elements of understanding clinical governance for the provision of quality health services. However, further research is needed in other public and private hospitals, across a wide range of stakeholders, as well as investigating those factors that hinder the effective implementation of clinical governance. The above can lead to more comprehensive results and ultimately to the design of a road map to remove barries and encourage the effective implementation of clinical governance in the country's hospitals.    

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές