Συνθήκες εργασίας και νοσηλευτικός φόρτος: Η περίπτωση δύο παθολογικών κλινικών νοσοκομείου της Αττικής

Working conditions and nursing workload : The case of two pathology clinics of a hospital in Attica (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. Συνθήκες εργασίας νοσηλευτών, φόρτος εργασίας νοσηλευτών, εργασιακό στρες, επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή ικανοποίηση | working condition of nursing staff, workload, work stress, burnout, job satisfaction
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ ΔΜΥΔΕ
 11. 4
 12. 6
 13. 48
  • Οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν συχνά απαιτητικές συνθήκες και υψηλό φόρτο εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας και ο νοσηλευτικός φόρτος έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Οι νοσηλευτές εργάζονται σε βάρδιες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και των αργιών. Εκτελούν συχνά καθήκοντα που απαιτούν σωματική και πνευματική ενέργεια όπως η παροχή φροντίδας και  η χορήγηση φαρμάκων στους νοσηλευόμενους ασθενείς, η αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών και η ενημέρωση των γιατρών. Επιπλέον εκτελούν διοικητικό έργο.

   Ο φόρτος εργασίας επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με διαχειριστικά ζητήματα, όπως η ικανοποίηση των νοσηλευτών, ο κύκλος εργασιών, το εργασιακό άγχος και η παραγωγικότητα. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλό φόρτο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης νοσηλευτών, της δυσαρέσκειας και της κακής επικοινωνίας μεταξύ των νοσηλευτών και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

    Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να εξετάσει τις συνθήκες εργασίας και το νοσηλευτικό φόρτο, αναλύοντας την πραγματική φύση της νοσηλευτικής εργασίας στις δύο παθολογικές κλινικές νοσοκομείου της Αττικής. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με οδηγό συνέντευξη και βολική δειγματοληψία. Το δείγμα αποτελείτο από  6 νοσηλευτές και 3 βοηθούς νοσηλευτή.

   Η παρούσα έρευνα καταδεικνύει πως ο φόρτος εργασίας στις παθολογικές κλινικές είναι συνήθως πολύ αυξημένος για τους νοσηλευτές. Οι ασθενείς σε αυτές τις κλινικές αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονται συχνά περίθαλψη υψηλής ποιότητας και σύνθετης φροντίδας. Οι νοσηλευτές σε αυτό το περιβάλλον είναι υπεύθυνοι για την παροχή φροντίδας και βοήθειας σε ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα υγείας, που μπορεί να χρειάζονται παρακολούθηση και αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα καθ΄ όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας.

   Η ανάγκη των ασθενών στις παθολογικές κλινικές για αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα αυξάνει το νοσηλευτικό φόρτο εργασίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και τις αυξημένες απαιτήσεις συγγενών - φροντιστών κουράζει και εξαντλεί τους νοσηλευτές. Οι υψηλές απαιτήσεις,  η πίεση στην εργασία και το κυκλικό ωράριο εργασίας λειτουργούν ως στρεσσογόνοι παράγοντες και έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις οικογένειες των νοσηλευτών. Το εργασιακό στρες  οδηγεί σε συχνές απουσίες από την εργασία. Το γεγονός αυτό μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασίας των νοσηλευτών και να δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένεια και να διαταράξει την κοινωνική ζωή των νοσηλευτών.

   Η εκπόνηση αυτής της εργασίας πηγάζει από την προσδοκία βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών  και κατανομής του φόρτου εργασίας τους με δίκαιο τρόπο για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

  • Nursing staff often face demanding conditions and a high workload. Working conditions and nursing workload have troubled many researchers and health professionals. Nursing staff work shifts which may involve working at weekends and holidays. Their duties often demand both physical and mental activity like taking care of and medicating inpatients, assessing their condition and informing doctors. Moreover, they perform administrative work.

   Workload is affected by managerial matters such as nursing staff’s satisfaction, turnover work stress and productivity. Such factors can lead to a high workload taking into account the shortage of nursing staff, discontent and bad communication between them and other healthcare providers.

   The aim of this research is to examine the working conditions and nursing workload, analyzing the true nature of nursing work in two pathology clinics at an Attica Hospital. For this reason, quality research has been carried out using interviews and sampling. The sample consisted of six nurses and three nursing assistants.

   This research demonstrates that the workload in pathology clinics is usually very high for the nursing staff. The patients in these clinics often face serious health problems and are in need of high quality and complex healthcare.  In this environment the nursing staff are responsible for providing care and help for patients with multiple health issues, who might need monitoring and increased nursing care day and night.

   The patient’s need for increased nursing care in pathology clinics, increases the nursing staff workload. This fact, combined with the shortage of nursing staff as well as the excessive demands of relatives – caretakers, exhausts the nursing staff. The excessive demands, work pressure and shiftwork are stressors and have a strong impact on the families of the nursing staff. Work pressure leads to frequent absences from work. This fact can modify the nursing work program and cause problems and disturb the nursing staff’s family and social life.

   Writing this thesis stems from the expectation that nursing staff’s working conditions will improve and their workload will be fairly apportioned for maximum effectiveness.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές