Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Η περίπτωση του κέντρου υγείας Λαγκαδά.

Investigating patients' satisfaction with Primary Health Care :A case study of the Lagada Health Center. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κέντρο υγείας, ποιότητα, ικανοποίηση ασθενών. | primary health care, health center, quality, patient satisfaction.
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 2
 12. 31
 13. 58
 14. διαγράμματα, πίνακες,
  • Περίληψη


   Εισαγωγή: Η βέλτιστη απόδοση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο το σύστημα υγείας και έχει συνδεθεί με καλύτερα αποτελέσματα υγείας στο πληθυσμό, με μειωμένες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και με χαμηλότερα ποσοστά νοσηλειών. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον έχει εστιάσει στις εμπειρίες των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν, και η ικανοποίηση των ασθενών έχει αξιοποιηθεί για την εκτίμηση των διάφορων διαστάσεων της Π.Φ.Υ. Δεδομένων των πολλών διαφορετικών κέντρων υγείας στα οποία διαμορφώνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κέντρο υγείας, είναι εξαιρετικά σημαντική η εξέταση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε κάθε ένα κέντρο από αυτά.

   Σκοπός: Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και συγκεκριμένα, από ένα συγκεκριμένο κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά  ερωτήματα – υποθέσεις που τίθενται αφορούν  το βαθμό που χρήστες είναι ικανοποιημένοι από τις διάφορες διαστάσεις, το βαθμό ικανοποίησης από τη συνολική εμπειρία,  τον βαθμό ικανοποίησης με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους  και πώς συσχετίζεται η ικανοποίηση των χρηστών από τις διαστάσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών με την δυσαρέσκειά τους.

   Μεθοδολογία: Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 138 χρήστες του κέντρου υγείας Λαγκαδά και η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε ήταν δειγματοληψία ευκολίας,. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αποτελεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο που αναπτύχθηκε αρχικά από τους Αλετράς και συν για τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στατιστικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS v22.

   Αποτελέσματα: Η συνολική μέση βαθμολογία ικανοποίησης των χρηστών από το υπό αξιολόγηση κέντρο υγείας ήταν ίση με 3,57, επομένως, κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μέτρια προς υψηλή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που τους προσέφερε το εν λόγω κέντρο υγείας. Ύστερα από την κατάταξη των επιμέρους παραγόντων βάσει του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από αυτούς, στο παρόν δείγμα, την υψηλότερη ικανοποίηση σημείωσε ο σεβασμός του ιατρού ( μ.ο.= 4,2 και τ.α.= 0,783), ενώ ακολούθησαν η καθαριότητα του χώρου του ιατρού ( μ.ο. = 4,01 και τ.α. = 0,584). Μέτρια υψηλή προς  ικανοποίηση εκδηλώθηκε από την προθυμία του ιατρού να ακούσει όσα είχαν να του πουν οι ασθενείς σχετικά με την υγεία τους βαθμολογήθηκε ( μ.ο. = 3,98 και τ.α.= 0,776 ) και την ευκολία πρόσβασης στο κέντρο υγείας (μ.ο. = 3,95 και τ.α.=0,616). Αντίθετα, τη χαμηλότερη με διαφορά ικανοποίηση παρουσίασαν οι συμμετέχοντες ως προς το χρόνο αναμονής πριν την εξέτασή τους (μ.ο.= 2,49 και τ.α.= 0,953). Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς την υπηκοότητα, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και την κατάσταση υγείας αναφορικά με συγκεκριμένες πτυχές της φροντίδας υγείας.

   Συζήτηση – Συμπεράσματα: Η ανά χείρας έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη βελτιωτικών κινήσεων όσον αφορά στην Π.Φ.Υ. παρόλο που τα αποτελέσματά της για το Κ.Υ. Λαγκαδά είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας ολιστικού χαρακτήρα και  η μέτρηση της ικανοποίησης αποτελεί τον δυναμικότερο και λειτουργικότερο δείκτη της ποιότητας.   Η διεξαγωγή περισσότερων σχετικών ερευνών , ώστε να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας και η κάλυψη του επιπέδου υγείας κρίνεται απαραίτητη. Η στελέχωση με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό, η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος  και της ηλεκτρονικής υγείας,  ο ορθολογικός σχεδιασμός μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών και πολιτικών υγείας  για την σκιαγράφηση των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών και η καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών είναι παρεμβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας στην Π.Φ.Υ.


  • Abstract


   Introduction: Optimal performance of primary health care is very important for the entire health system and has been linked to better population health outcomes, reduced health care costs and lower hospitalization rates. In recent years, interest has focused on users' experiences of the health services they receive, and patient satisfaction has been used to assess various dimensions of primary health care. Given the many different health centers in which primary health care is formed and the different conditions that prevail in each health center, it is extremely important to examine the quality of health services provided in each of these centers.

   Aim: The main purpose of this research was to investigate the degree of user satisfaction with primary health care services, and specifically, with a specific health center in Greece. The research questions - hypotheses posed concern the degree to which users are satisfied with the various dimensions, the degree of satisfaction with the overall experience, the degree of satisfaction based on their demographic characteristics and how user satisfaction with the dimensions of the services provided is related to their dissatisfaction.

    Methodology: The sample of this research consisted of 138 users of the Lagada health center and the sampling carried out was convenience sampling. The questionnaire used in this research is a valid and reliable tool originally developed by Aletras et al to measure the satisfaction of health service users. Data were statistically processed using the SPSS v22 statistical package.

    Results: The overall mean score of user satisfaction with the evaluated health center was equal to 3.57, therefore, on average, the participants showed moderate to high satisfaction with the services offered to them by the health center in question. After ranking the individual factors based on the patients' degree of satisfaction with them, in the present sample, the highest satisfaction was noted by the doctor's respect (mean = 4.2 and SD= 0.783), followed by cleanliness of the doctor's area (mean = 4.01 and SD = 0.584). Moderately high satisfaction was expressed by the doctor's willingness to listen to what the patients had to say about their health (mean = 3.98 and SD = 0.776) and the ease of access to the health center ( mean = 3.95 and SD = 0.616). On the contrary, the lowest satisfaction by far was shown by the participants regarding the waiting time before their examination (mean = 2.49 and SD = 0.953). Statistically significant differences were observed in terms of nationality, marital status, educational level, occupation and health status regarding specific aspects of health care. 

   Discussion - Conclusions: The research at hand demonstrates the need for improvement actions regarding P.H.C. although her results for H.C. are quite encouraging.Citizens need the provision of integrated care of a holistic nature and the measurement of satisfaction is the most dynamic and functional indicator of quality. Conducting more relevant research, in order to evaluate the health care services and the coverage of the health level is deemed necessary. Staffing with sufficient and qualified staff, upgrading the information system and e-health, rational planning through the development of health strategies and policies to outline the needs and expectations of citizens and the establishment of a service evaluation system are interventions that can lead in upgrading the quality in P.H.C.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές