Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων για την ανάλυση και διαχείριση σεισμολογικών δεδομένων

Data Warehouse Development for Analysis and Management of Seismological Data (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΓΚΑΡΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΓΚΑΡΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. σεισμολογία, σεισμολογικά δεδομένα, αποθήκες δεδομένων, βάσεις δεδομένων, χωροχρονικές βάσεις δεδομένων, οπτικοπoίηση δεδομένων
 10. Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού / ΠΛΣ60
 11. 2
 12. 8
 13. 18
  • Η επιστήμη της Σεισμολογίας ως κλάδος της Γεωφυσικής έχει αντικείμενο τη μελέτη των
   σεισμικών φαινομένων χρησιμοποιώντας τα τελευταία χρόνια μεγάλου όγκου δεδομένα,
   λόγω της αυξανόμενης ικανότητας δημιουργίας και συλλογής πληροφοριών ως αποτέλεσμα
   μαζικών παρατηρήσεων που έχουν παραδώσει τεράστιες ποσότητες σεισμολογικών
   δεδομένων. Η συγκέντρωση και ενσωμάτωση πολυάριθμων, ετερογενών πηγών δεδομένων
   με σκοπό τη δημιουργία μιας κεντρικής, οργανωμένης και ενοποιημένης αποθήκης
   δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας στην αξιοποίηση των δεδομένων αυτών.
   Η εργασία αυτή αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποθήκης δεδομένων με
   σεισμολογικά δεδομένα με σκοπό την ενσωμάτωση ετερογενών σεισμολογικών δεδομένων
   και την αποθήκευσή τους, καθώς και την ανάλυση τύπων ερωτημάτων για την εξαγωγή
   υπολογιστικών και συγκριτικών συμπερασμάτων που θα επιτρέπει στους χρήστες της,
   ερευνητές και μη, να επεξεργάζονται και να αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα παρέχοντας
   μια πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των δεδομένων και των χρηστών.
   Επιπλέον, εργαλεία όπως μηχανές οπτικής ανάλυσης μπορούν να διευκολύνουν τη
   δημιουργία διαδραστικών οπτικών αναλυτικών στοιχείων για τη μετατροπή των δεδομένων
   σε κατανοητά, διαδραστικά γραφικά.
   Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με χρήση δυναμικών χαρτών και άλλων πηγών και θα
   αφορούν διάφορα κριτήρια όπως μέγεθος σεισμού, χρονική περίοδος, εστιακό βάθος,
   γεωγραφική θέση επικέντρου, κ.ά. αλλά και διάφορες σεισμολογικές παραμέτρους από τους
   σεισμολογικούς σταθμούς.

  • The science of Seismology as a branch of geophysics has aimed to study seismic phenomena
   using large amounts of data in recent years due to the increasing ability to generate and
   collect information as a result of mass observations that have provided huge amounts of
   seismic data. The aggregation and integration of numerous, heterogeneous data sources into
   a central, organized and unified data warehouse is crucial for the utilization of this data.
   This work concerns the design and implementation of a seismological data warehouse to
   integrate and store heterogeneous seismological data, as well as the analysis of query types
   to extract computational and comparative conclusions that will enable its users, researchers
   and non-researchers, process and analyze such data to enable more efficient interaction
   between data and users. Additionally, tools such as visual analysis engines can facilitate the
   creation of interactive visual analysis to transform data into understandable, interactive
   graphs.
   Data collection is carried out using dynamic maps and other sources and concern various
   criteria such as earthquake size, time period, focus depth, geographic location of the
   epicenter etc. but also various seismological parameters from the seismological stations.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές