Τυπολογική έρευνα και ανάλυση χρηματοδότησης της ελληνικής δασοπονίας

Typological research and financing analysis of Greek forestry (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 130
 7. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος
 8. Αραμπατζής, Γαρύφαλλος | Τσεσμελής, Δημήτριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Δημόσιες Επενδύσεις | Δασοπονία | Δασική Πολιτική | Χρηματοδότηση
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής / ΠΣΧ50 Αειφορία – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση
 11. 2
 12. 9
 13. 54
 14. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
  • Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί και να αναλυθεί η συμβολή της χρηματοδότησης της ελληνικής δασοπονίας στη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, και εν γένει, η αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων στη χάραξη της δασικής πολιτικής με απώτερο στόχο την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Εξετάζεται η διάρθρωση των εθνικών οικονομικών πόρων στον τομέα της δασοπονίας και η κατανομή αυτών στις δασικές υπηρεσίες της χώρας για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων και εργασιών στον τομέα αυτό, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη χρηματοδότηση των δασικών υπηρεσιών της χώρας από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα α) στην κατανομή των πόρων αυτών στις δασικές υπηρεσίες τη χρονική περίοδο 2015 – 2021 ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας, β) στο βαθμό απορρόφησης τους και γ) στο είδος των δραστηριοτήτων που εκτελέσθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν, οι κυριότερες των οποίων αφορούν στη διαχείριση των δημοσίων δασών, σε έργα αντιπυρικής προστασίας, δασικής οδοποιίας και ορεινής υδρονομίας, σε ενέργειες διατήρησης και παρακολούθησης της υγείας των δασών, σε εργασίες σχετικές με τα δασικά φυτώρια και τη δασική αναψυχή, στην προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας. Τα δεδομένα επεξεργάζονται με την ιεραρχική μέθοδο ομαδοποίησης της πολυμεταβλητής στατιστικής συνδυαστικά με την περιγραφική στατιστική και αναλύονται κατά ομάδες (συστάδες) οι κατανομές της χρηματοδότησης και οι αντίστοιχες απορροφήσεις αυτών. Ο προσδιορισμός των ομάδων συμβάλει στη δημιουργία σαφέστερης αντίληψης των προβλημάτων του ορεινού χώρου και στην εκτίμηση των δυνατοτήτων ορθολογικότερης ανάπτυξής του, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιλογής εναλλακτικών λύσεων, ανάλογα με τους γενικότερους οικονομικούς ή κοινωνικά προσδιορισμένους στόχους. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και αφορούν τις κατανομές και απορροφήσεις των πιστώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την εκτέλεση των δασοτεχνικών και λοιπών δασικών έργων για το χρονικό διάστημα από το 2015 έως το 2021 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Η τυπολογική αυτή έρευνα της χρηματοδότησης της δασοπονίας θεωρείται σημαντική στο πλαίσιο της προσπάθειας για ορθή αποτύπωση των αναγκών και δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και για σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό ενεργειών στον τομέα της δασοπονίας ανά περιφερειακή ενότητα.
  • The purpose of this paper is to investigate and analyze the contribution of Greek forestry funding to the conservation, protection and restoration of the country's forest ecosystems, and in general, the utilization of available financial resources in the formulation of forestry policy with the ultimate goal of adapting them to climate change. The structure of national financial resources in the forestry sector and their allocation to the country's forestry services for the implementation of corresponding projects and works in this sector, from various funding sources, are examined. Particular emphasis is placed on the financing of the country's forestry services from national resources of the Public Investment Program (PIP) and more specifically a) on the allocation of these resources to the forestry services in the period 2015 - 2021 per regional unit of the country, b) on the extent of their absorption and c) on the type of activities carried out and financed, the main ones of which relate to the management of public forests, fire protection projects, forest road construction and mountain hydrology, actions to preserve and monitor the health of forests, works related to forest nurseries and forest recreation, in the protection and preservation of wild fauna. The data are processed with the hierarchical grouping method of multivariate statistics in combination with descriptive statistics and the allocations of funding and their respective absorptions are analyzed by clusters. The identification of clusters contributes to the creation of a clearer perception of the problems of the mountainous area and to the assessment of the possibilities of its more rational development, creating the conditions for the selection of alternative solutions, depending on the general economic or socially determined objectives. The data was obtained from the General Directorate of Forests & Forest Environment of the Ministry of Environment & Energy, and concern the allocations and absorptions of credits for the execution of forestry projects for the period from 2015 to 2021 at regional unit level. This typological survey of forestry financing is considered important in the context of the effort to correctly capture the needs and possibilities of exploiting financial resources, as well as for the correct planning and programming of actions in the field of forestry per regional unit.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές