Διερεύνηση της υποκίνησης και ενδυνάμωσης των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο

Investigation of the motivation and empowerment of health professionals during the pandemic period in a regional hospital (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ
 8. ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΣΤΑΓΙΟΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 9. Επαγγελματίες υγείας | Υποκίνηση | Ενδυνάμωση | Επαγγελματική Εξουθένωση | Πανδημία | Ηealthcare Workers | Motivation | Empowerment | Burnout | Pandemic
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΔΜΥ50
 11. 6
 12. 9
 13. 83
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες και Διαγράμματα
  • Εισαγωγή: Τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
   χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο “πανδημία από τον ιό Covid-19” και
   συνεπακόλουθα τα συστήματα υγείας βρέθηκαν υπό συνθήκες πίεσης και
   μετασχηματισμού. Οι επαγγελματίες υγείας, ως δομικό στοιχείο των συστημάτων
   υγείας και οι οποίοι ήδη βίωναν επαγγελματική εξουθένωση, αντιμετώπισαν
   μεγαλύτερη ψυχολογική επιβάρυνση με αντίκτυπο σε ατομικό επίπεδο, στο σύστημα
   υγείας και στους αποδέκτες των υπηρεσιών. Η υποκίνηση και η ενδυνάμωση
   αποτελούν παράγοντες που μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση επαγγελματικής
   εξουθένωσης και να δώσουν την κατάλληλη ώθηση στα άτομα να ανταπεξέλθουν σε
   απαιτητικές εργασιακές συνθήκες.
   Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης υποκίνησης
   και ενδυνάμωσης των επαγγελματιών υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας και του
   βαθμού επίδρασης αυτών στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης, σε
   συνδυασμό με τη στάση και τους φόβους που είχαν οι επαγγελματίες υγείας κατά την
   περίοδο της πανδημίας.
   Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 90 επαγγελματίες υγείας,
   γιατροί και νοσηλευτές, γενικού περιφερειακού νοσοκομείου της 6ης Υγειονομικής
   Περιφέρειας. Για την μέτρηση της Υποκίνησης έγινε χρήση ενός ερωτηματολογίου
   αποτελούμενου από 19 ερωτήσεις, που περιλαμβάνει ερωτήσεις από τέσσερις
   κατηγορίες της υποκίνησης (εργασιακά χαρακτηριστικά, απολαβές, συνάδελφοι,
   επιτεύγματα). Για την μέτρηση της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης έγινε χρήση ενός
   ερωτηματολογίου που αποτελείται από 12 ερωτήσεις που καλύπτουν τέσσερις
   διαστάσεις (σημασία, ικανότητα, αυτοκαθορισμός, επίδραση). Για την επίδραση της
   πανδημίας στους επαγγελματίες υγείας, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο
   αποτελούμενο από 7 ερωτήσεις που σχετίζονται με την επίδραση της πανδημίας στην
   εργασία, τον βαθμό υποστήριξης (κοινωνικής, επαγγελματικής, θεωρητικής) που
   έλαβαν κατά την περίοδο αυτή αλλά και το αίσθημα κινδύνου που τυχόν διακατέχει
   τους επαγγελματίες. Τέλος, για την μέτρηση της επίδρασης της Υποκίνησης και της Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης, έγινε μέτρηση του επιπέδου της Επαγγελματικής
   Εξουθένωσης των επαγγελματιών υγείας.
   Αποτελέσματα: Οι πρώτοι παράγοντες Υποκίνησης για τους συμμετέχοντες ήταν οι
   καλές ανθρώπινες σχέσεις με τους συναδέλφους-συνεργάτες στη δουλειά (83,4%), ο
   σεβασμός προς το άτομο τους (82,2%), και στη συνέχεια η αίσθηση ότι η εργασία
   τους είναι σημαντική (80%). Οι τρεις αυτοί παράγοντες της υποκίνησης ανήκουν στην
   κατηγορία των «επιτευγμάτων». Χαρακτηριστικό είναι ότι οι παράγοντες καλές
   ανθρώπινες σχέσεις και σεβασμός προς το άτομο, είναι οι μόνοι παράγοντες που δεν
   έλαβαν καμία απάντηση στην ελάχιστη βαθμίδα.
   Οι ικανότητες του εργαζομένου για την εκτέλεση της εργασίας (93,4%), η σιγουριά
   που νιώθει ο εργαζόμενος για τις ικανότητές του ώστε να εκτελεί τα εργασιακά του
   καθήκοντα (92,3%), η ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα εργασιακά καθήκοντα για τον
   κάθε εργαζόμενο (86,6%) και το πόσο πολύ σημαντική είναι η εργασία του για τον
   κάθε εργαζόμενο (86,6%), ήταν οι πρώτες απαντήσεις των συμμετεχόντων ως εκείνες
   οι πτυχές της εργασίας που τους παρέχουν Ψυχολογική Ενδυνάμωση.
   Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει ασθενώς αρνητική συσχέτιση (rho=-0,221) μεταξύ
   επιτυχιών (Υποκίνηση) με την Συνολική Επαγγελματική Εξουθένωση και ελαφρώς
   θετική συσχέτιση της ικανότητας (Ψυχολογική Ενδυνάμωση) με την Συνολική
   Επαγγελματική Εξουθένωση (rho=0,324).
   Συμπέρασμα: Η επίδραση του κορονοϊού τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και σε
   ατομικό, η κοινωνική υποστήριξη, η επαγγελματική υποστήριξη καθώς και η βαθμίδα
   εκπαίδευσης σχετίζονται τόσο με τους παράγοντες Υποκίνησης, όσο και με την
   Ψυχολογική Ενδυνάμωση αλλά και με την Επαγγελματική Εξουθένωση των
   συμμετεχόντων στην έρευνα.

  • Introduction: In March 2020, the World Health Organization (WHO) used for the first
   time the term ΄΄pandemic from the Covid-19 virus΄΄and consequently the health
   systems were under pressure and transformation. Health professionals, as a structural
   element of health systems and who were already experiencing burnout, faced a greater psychological burden with an impact at the individual level, the health system, and the clients. Motivation and empowerment are factors that can prevent the occurrence of burnout and give the appropriate motivation to individuals to cope with stressful work conditions.
   Purpose: To investigate the motivation and psychological empowerment of health
   professionals during the pandemic period in a Regional General Hospital and the effects they had on them both in relation to the risk factors from the coronavirus and on the occurrence or not of burnout syndrome.
   Material and method: The sample of the survey consisted of 90 health professionals,
   doctors, and nurses, from a general regional hospital of the 6th Health Region. To
   measure the motivation, a questionnaire consisting of 19 questions was used, including questions from four categories of motivation (job characteristics, salaries, colleagues, achievements). To measure the Psychological Empowerment, a questionnaire consisting of 12 questions covering four dimensions (importance, ability, self-determination, impact) was used. To assess the impact of the pandemic on health
   professionals, a questionnaire consisting of 7 questions was used, related to the impact of the pandemic at work, the degree of support (social, professional, theoretical) received during this period and the feeling of risk that the professionals may have.
   Finally, to measure the effect of Motivation and Psychological Empowerment, the level
   of Burnout of health professionals was measured.
   Results: The first motivating factors for participants were good human relationships
   with colleagues at work (83,4%), respect for them (82,2%), and then a sense that their work is important (80%). These three factors of motivation belong to the category of "achievements". It is characteristic that the factors “good human relationships” and “respect for them” are the only factors that received no response in the minimum level. The employee's abilities to perform the job (93,4%), the confidence the employee feels in his/her abilities to perform the job duties (92,3%), the importance of the job duties for each employee (86,6%) and how very important the job is for each employee (86,6%) were the top responses of the participants as those aspects of the job that provide them with Psychological Empowerment.
   The study showed that there is a weakly negative correlation (rho=0,221) between
   Success (Motivation) and Total Burnout and a slightly positive correlation between
   Competence (Psychological Empowerment) and Total Burnout (rho=0,324).
   Conclusion: The impact of the coronavirus both at the work and individual level, social support, professional support as well as the level of education are related to Motivation factors, Psychological Empowerment and Professional Exhaustion of the research participants.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές