ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

VIEWS OF SECOND CHANCE EDUCATION SCHOOLS ON THE SCHOOL'S CONTRIBUTION TO IMPROVING THE QUALITY OF LIFE THROUGH THE DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Δεληγιάννης, Δημήτρης
 8. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΕΜΟΣ ΑΡΜΑΟΣ | ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, εκπαίδευση ενήλικων, απόψεις εκπαιδευτικών
 10. Εκπαίδευση Ενηλίκων
 11. 1
 12. 10
 13. 72
  • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποσκοπούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι στόχοι των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών είναι να επανασυνδέσουν τους μαθητές με την εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτισης, να καλλιεργήσουν τη θετική στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη μάθηση, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να ενδυναμώσουν την προσωπικότητα και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σκοπός της συγκεκριμένης ποιοτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΣΔΕ και ΣΔΕ φυλακών, σχετικά με τη συμβολή του σχολείου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εκπαιδευομένων, μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που διερευνήθηκαν ήταν αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι προσδοκίες των εκπαιδευομένων και οι εκπαιδευτικοί στόχοι, διαφέρουν από αυτούς των τυπικών σχολείων, ποια εκπαιδευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εκπαιδευομένων. Συνολικά πήραν μέρος 14 εκπαιδευτικοί από δύο διαφορετικά ΣΔΕ, 8 από το ΣΔΕ φυλακών και 6 από γενικό ΣΔΕ. Ο αριθμός αντρών και γυναικών ήταν ίσος (Ν=7), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 44, 4έτη (SD=7.7) και η πλειοψηφία ων συμμετεχόντων ήταν παντρεμένοι (71,4%). Το αναλυτικό πρόγραμμα εστιάζει στην απόκτηση βασικών προσόντων και δεξιοτήτων, μέσα από εννιά βασικά μαθήματα,  με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των εκπαιδευόμενων. Πέντε είναι οι βασικοί παράμετροι της ποιότητας ζωής οι οποίες βελτιώνονται μετά την αποφοίτηση των εκπαιδευομένων από τα ΣΔΕ, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών: η κοινωνική επανένταξη, η επικοινωνία με την οικογένεια, η επίτευξη των προσωπικών στόχων και ο σωφρονισμός, η βελτίωση της καθημερινότητας και η συνέχιση των σπουδών και απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων. Σε σχέση με τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν κίνητρα όπως βελτίωση της ζωής τους, επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη. Ιδιαίτερα για τα ΣΔΕ φυλακών, αναγνωρίστηκε το κίνητρο για μείωση της εκτιμώμενης ποινής. Σε σχέση με τον ρόλο των εκπαιδευτικών  αναγνωρίστηκε η καθοδηγητική, ενθαρρυντική, ενδυναμωτική και εμψυχωτική παράμετρος. Αυτή είναι η πρώτη διεθνής μελέτη που εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των ΣΔΕ και τον αντίκτυπό του στην ποιότητα ζωής των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η ταυτόχρονη σύγκριση δύο διαφορετικών μορφών ΣΔΕ, αυξάνει και άλλο την σημασία της παρούσης μελέτης. H παρούσα ποιοτική μελέτη ανέδειξε τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων σχετικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αλλά και τα κίνητρα συμμετοχής τους στα ΣΔΕ, έτσι όπως αποτυπώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, και υπογράμμισε την αναγκαιότητα των διαφορετικών μαθημάτων εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων προκειμένου να αυξηθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων, με αποτέλεσμα την ομαλή κοινωνική επανένταξη και την επομένως, την αύξηση της ποιότητας ζωής των εκπαιδευομένων. Η αύξηση αυτή αφορά την απόκτηση εργασία, την ομαλή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο και την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες οι οποίες θα συμβάλλουν στην κατανόηση της διδακτικής σκέψης των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ΣΔΕ και την άποψη τους σχετικά με τη τεράστια σημασία της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων για τους μαθητές των ΣΔΕ.

  • Second Chance Schools (SDE) aim to combat social exclusion. The objectives of the specific educational structures are to reconnect students with education and training systems, to cultivate positive attitudes of learners towards learning, to acquire basic knowledge and skills, to strengthen the personality and to have access to the labor market. The purpose of this specific qualitative study was to investigate the opinions of teachers who work in SDE and SDE prisons, regarding the school's contribution to improving the quality of life of students, through the development of basic skills. The main research questions investigated were whether teachers believe that student expectations and educational goals differ from those of typical schools, what educational tools are used to teach basic skills, and whether teachers believe that developing basic skills improves quality of life of trainees. A total of 14 teachers from two different EDs took part, 8 from prison EDs and 6 from general EDs. The number of men and women was equal (N=7), while the average age was 44.4 years (SD=7.7) and the majority of participants were married (71.4%). The detailed program focuses on the acquisition of basic qualifications and skills, through nine core courses, with the aim of improving the skills for the social and economic inclusion of the trainees. Five are the main parameters of the quality of life that improve after the graduates from the SDE, according to the opinions of the teachers: social reintegration, communication with the family, the achievement of personal goals and imprisonment, the improvement of everyday life and the continuation of studies and acquisition of academic qualifications. In relation to learners' expectations, teachers recognize motivations such as improving their lives, professional rehabilitation and social reintegration. Particularly for prison EDs, the incentive to reduce the estimated sentence was recognised. In relation to the role of teachers, the guiding, encouraging, empowering and animating parameter was recognized. This is the first international study that focuses on teachers' views on the educational content of ESS and its impact on the quality of life of learners. In addition, the simultaneous comparison of two different forms of SDE increases the importance of the present study. The present qualitative study highlighted the expectations of the trainees regarding the educational results, but also their motivations for participation in the SDEs, as expressed by the teachers, and underlined the necessity of the different basic skills training courses in order to increase the skills of the trainees, with resulting in smooth social reintegration and therefore, an increase in the quality of life of the trainees. This increase concerns the acquisition of work, the smooth reintegration into society and the socialization of the trainees. More studies are needed which will contribute to the understanding of the teaching thinking of teachers working in ECD and their views on the enormous importance of developing basic skills for ECD students.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.