Ο COVID19 ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

COVID19 AND ITS IMPACT ON THE ACCELERATION OF THE USE OF ELECTRONIC TOOLS BY BANK STAFF AND CUSTOMERS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΑΠΠΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. COVID 19 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 3
 11. 8
 12. 8
  • Με την σημερινή τεχνολογική πρόοδο, θεωρείται επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες και οι πελάτες τους να στραφούν στην υιοθέτηση και χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, δηλαδή σε νέους τρόπους τραπεζικής που ονομάζονται e-banking. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την επίδρασή της πανδημίας του covid 19 στην επιτάχυνση χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων από το προσωπικό (τραπεζοϋπαλλήλων) και τους πελάτες των τραπεζών με την βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων τα οποία ήταν ερευνητικά αποτελέσματα πρωτογενής και δευτερογενής διερεύνησης.

   Στην πρώτη φάση ελήφθησαν δευτερογενή δεδομένα με συστηματική ανασκόπηση αναλύοντας στοιχεία από πηγές διεθνής βιβλιογραφίας, χρησιμοποιώντας, ως λέξεις-κλειδιά: Covid 19 / Πανδημία Κορονοϊού, online banking tools / ηλεκτρονικά τραπεζικά εργαλεία, banks / τράπεζες, online banking / ηλεκτρονική τραπεζική από έγκριτες διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων, όπως: το Scopus, το Science Direct, το Research Gate κ.α. Η επιλογή των πηγών βασίστηκε στην αξιοπιστία τους και την υψηλή ποιότητα των ερευνητικών συγγραμμάτων.

   Για την πρωτογενή διερευνητική διεργασία χρησιμοποιήθηκαν 2 δομημένα ερωτηματολόγια, τα οποία βασίστηκαν σε ήδη χρησιμοποιημένα σταθμισμένα ερωτηματολόγια, τα οποία περιέχουν κλειστού τύπου ερωτήσεις, ονομαστικές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις τύπου Linkert. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των παραπάνω ερωτηματολογίων είναι της βολικής δειγματοληψίας. Το μέγεθος δείγματος ανέρχεται στα 242 άτομα (160 πελάτες τραπεζών και 82 τραπεζοϋπαλλήλους).

   Τα αποτελέσματα της μελέτης διαπίστωσαν ότι η υφίσταται αρνητική πολύ ασθενής συσχέτιση του μορφωτικού επίπεδου πελάτων των τράπεζων με την συχνότητα υλοποίησης online τραπεζικών συναλλαγών (e-banking) (η τιμή του Sig. (2-tailed) είναι sig. ,343 > 0,05 και r= -,075). Επιπλέον η συσχέτιση της ηλικίας του δείγματος και του βαθμού αύξησης της χρήση του e-banking στην περίοδο του covid 19, είναι αρνητικά σημαντική στο επίπεδο 0,01 (2-tailed) (Pearson Correlation = -,208**), αναλυτικότερα παρατηρείται ότι καθόλου δεν αυξήσαν την χρήση του e-banking στην περίοδο του covid 19 μόνο η ηλικίες: «31 έως 40 ετών», στον αντίποδα την μεγαλύτερη αύξηση της χρήσης του e-banking στην περίοδο του covid 19 είχαν οι ηλικίες: «41 έως 50 ετών». Εν συνέχεια παρατηρείται αρνητική πολύ ασθενής συσχέτιση της θέσης του τραπεζικού υπαλλήλου με τον βαθμό αύξησης παραγωγικότητάς τους από την χρήση εφαρμογών e-banking (η τιμή του Sig. (2-tailed) είναι sig. ,753 > 0,05 και r= -,035). Τέλος παρατηρείται θετική πολύ ασθενής συσχέτιση της θέσης του τραπεζικού υπαλλήλου με τον βαθμό αύξησης παραγωγικότητάς τους από την χρήση εφαρμογών e-banking (η τιμή του Sig. (2-tailed) είναι sig. ,486 > 0,05 και r= ,078).

   Τα παραπάνω ευρήματα ήταν συνεπή με τις περισσότερες μελέτες. Εξήχθη το συμπέρασμα ότι η ασφάλεια e-banking θα αύξανε την χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από το προσωπικό και τους πελάτες των τραπεζών.  • With today's technological advancement, it is considered imperative that banks and their customers shift to adopting and using electronic tools, i.e. new ways of banking called e-banking. The present study investigated the effect of the covid 19 pandemic on the acceleration of the use of electronic tools by the staff (bank employees) and customers of the banks with the help of qualitative and quantitative data which were research results of primary and secondary investigation.

   In the first phase, secondary data were obtained with a systematic review analyzing data from international literature sources, using, as keywords: Covid 19 / Corona Pandemic, online banking tools, banks / banks, online banking / electronic banking from reputable international academics databases, such as: Scopus, Science Direct, Research Gate, etc. The selection of the sources was based on their reliability and the high quality of the research papers.

   For the primary exploratory process, 2 structured questionnaires were used, which were based on already used weighted questionnaires, which contain closed type questions, nominal, multiple choice and Linkert type questions. The methodology used to collect the above questionnaires is convenience sampling. The sample size is 242 people (160 bank customers and 82 bank employees).

   The results of the study found that there is a negative very weak correlation of the educational level of the banks' customers with the frequency of implementation of online banking transactions (e-banking) (the value of Sig. (2-tailed) is sig. .343 > 0.05 and r= -.075). In addition, the correlation of the age of the sample and the degree of increase in the use of e-banking in the period of covid 19, is negatively significant at the 0.01 level (2-tailed) (Pearson Correlation = -.208**), in more detail it is observed that did not increase the use of e-banking at all during the covid 19 period, only the ages: "31 to 40 years old", on the contrary, the greatest increase in the use of e-banking during the period of covid 19 had the ages: "41 to 50 years old ». Next, there is a very weak negative correlation of the position of the bank employee with the degree of increase in their productivity from the use of e-banking applications (the value of Sig. (2-tailed) is sig. .753 > 0.05 and r= - .035). Finally, there is a very weak positive correlation of the position of the bank employee with the degree of increase in their productivity from the use of e-banking applications (the value of Sig. (2-tailed) is sig. .486 > .05 and r= .078).

   The above findings were consistent with most studies. It was concluded that e-banking security would increase the use of electronic tools by bank staff and customers. 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.