«Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ο ρόλος των οικολογικών πιστοποιήσεων στην βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»

Sustainable tourism development in hotel units. The role of ecological certifications in the sustainability of hotel businesses. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Παπαγρηγορίου, Αριστείδης
 8. Μπελιάς, Δημήτριος
 9. Προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, βιωσιμότητα, εξοικονόμηση, αειφόρος ανάπτυξη.
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 3
 12. 86
  • Ως κερδοφόρα επιχείρηση, ο τουρισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που επιμένουν παρά τις επιβλαβείς εκβάσεις τους.  Η παράβλεψη αυτών των ζητημάτων οδηγεί σε υποβαθμισμένες υπηρεσίες, περιβαλλοντική υποβάθμιση και άδικη επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών.

   Η βιωσιμότητα είναι το κλειδί για την καταπολέμηση των επιζήμιων επιπτώσεων του τουρισμού.  Η προστασία παρέχεται στα μέλη της κοινωνίας, στο περιβάλλον και στον εαυτό του μέσω βιώσιμων πρακτικών.

   Οι γενιές πρέπει να μεταδώσουν μια εξελισσόμενη κουλτούρα που αλλάζει συνεχώς.

   Ορισμένες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων χρησιμοποιούν συστήματα βιωσιμότητας για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Αυτά τα συστήματα τους παρέχουν τους απαραίτητους πόρους για να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα, καθώς και να ανταποκριθούν στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις.  Ως αποτέλεσμα, μπορούν να λάβουν μειώσεις κόστους και αναγνώριση από προγράμματα βραβείων βιώσιμης ανάπτυξης.  Δημοφιλείς τουριστικοί πράκτορες, συμπεριλαμβανομένων των Virgin Holidays, TUI και Kuoni χρησιμοποιούν ήδη αυτά τα συστήματα.

   Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα σε ξενοδοχεία μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, είναι επιτακτική η εξέταση των ενημερωτικών δελτίων και η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που να τηρεί το καθιερωμένο πρωτόκολλο.  Αυτή η έρευνα εμβαθύνει στις θεμελιώδεις αρχές τέτοιων προγραμμάτων.

  • As a profitable business, tourism has a significant impact on society, culture and the environment. However, it is important to recognize and address negative effects that persist despite their harmful outcomes. Ignoring these issues leads to degraded services, environmental degradation and an unfair burden on local communities.

   Sustainability is key to combating the harmful effects of tourism. Protection is provided to members of society, the environment and oneself through sustainable practices.

   Generations must pass on an evolving and ever-changing culture.

   Some tourism accommodation businesses use sustainability systems to gain a competitive advantage. These systems provide them with the necessary resources to improve their sustainability efforts as well as meet environmental and social demands. As a result, they can receive cost reductions and recognition from sustainability award programs. Popular tour operators including Virgin Holidays, TUI and Kuoni already use these systems.

   In order to ensure sustainability in medium to large hotels, it is imperative to review the newsletters and complete a questionnaire that adheres to the established protocol. This research delves into the fundamentals of such programs.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές