Κατασκευή δημόσιων έργων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης: Ο κύκλος ζωής του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

Public projects in the municipality of Alexandroupolis: The life cycle of the cycle path network in the city of Alexnadroupolis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΔΑΛΙΔΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Κωνσταντίνος Λουπασάκης
 8. Λιώλιος Άγγελος | Κωνσταντίνος Λουπασάκης
 9. δίκτυα ποδηλατοδρόμων | αρχές σχεδιασμού δικτύων ποδηλάτων | κύκλος ζωής | αξιολόγηση | Bιωσιμότητα
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 11. 1
 12. 12
 13. 4
 14. Περιλαμβάνει διαγράμματα, φωτογραφίες, πίνακες, χάρτες, εικόνες
  • Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, τα τελευταία χρόνια, έχει προσανατολιστεί στην κατασκευή έργων που στηρίζονται στις αρχές της αειφορίας. Στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση και στην καλύτερη λειτουργία της πόλης.
   Η παρούσα εργασία διερευνά την αποτελεσματικότητα της κατασκευής ενός τέτοιου έργου, του δικτύου ποδηλατοδρόμων της Αλεξανδρούπολης. Αξιολογεί το έργο, κατά την φάση της λειτουργίας του, με κριτήρια τις παραμέτρους σχεδιασμού που είναι η αμεσότητα, η συνοχή, η ελκυστικότητα, η άνεση και η ασφάλεια του δικτύου, καθώς μόνο η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού δικτύου μπορεί να προσελκύσει περισσότερους χρήστες. Συμπληρωματικά, με την έρευνα κοινού μέσω ερωτηματολογίων αξιολογεί αν το υφιστάμενο δίκτυο ικανοποιεί τους χρήστες και εκπληρώνει στον σκοπό του.
   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το υφιστάμενο δίκτυο εξυπηρετεί σε καλό επίπεδο το κριτήριο της οδικής ασφάλειας και της αμεσότητας, αλλά μειονεκτεί στις υπόλοιπες παραμέτρους. Κύριο αίτιο αποτελεί η παντελής έλλειψη συντήρησης της υποδομής. Παρ’ όλα αυτά η έρευνα κοινού απέδειξε ότι η κατασκευή του δικτύου προέτρεψε ένα σημαντικό ποσοστό να ξεκινήσουν να ποδηλατούν, ενώ ενίσχυσε την χρήση του ποδηλάτου σε ένα μεγάλο αριθμό ποδηλατιστών.
   Απαιτούνται ενέργειες των τοπικών αρχών για την αύξηση της εξυπηρετικότητας του δικτύου, όπως η συστηματική συντήρηση των υποδομών, η ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού με αύξηση των θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων, η μελέτη για επέκταση του δικτύου και στην υπόλοιπη πόλη με ποδηλατοδρόμους σχεδιασμένους βάσει των αρχών σχεδιασμού της αμεσότητας, άνεσης, συνοχής, ελκυστικότητας και οδικής ασφάλειας.

  • The Municipality of Alexandroupolis, in recent years, has focused on the construction of projects based on the principles of sustainability. It aims at quality improvement and better functioning of the city.
   This paper investigates the effectiveness of the construction of such a project, the network of cycle paths of Alexandroupolis. It evaluates the project, during its operation phase, with criteria of design parameters which are directness, coherence, attractiveness, comfort and road safety, as only the development of a safe and efficient network can attract more users. In addition, with public research through questionnaires, it evaluates whether the existing network satisfies users and fulfills its purpose.
   The results of the research showed that the network serves the criteria of road safety and directness at a good level, but is disadvantaged in the other parameters. The main reason is the complete lack of the maintenance of the infrastructure. Nevertheless, the public research proved that the construction of the network encouraged a significant percentage to start cycling, while it increased the use of the bicycle in a large number of cyclists.
   Actions by local authorities are required to increase the serviceability of the network, such as the systematic maintenance of infrastructure, the strengthening of urban equipment by increasing bicycle parking spaces, the study to extend the network to the rest of the city with bicycle lanes designed based on the design principles of directness, comfort, coherence, attractiveness and road safety.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές