Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: O ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Destination Development, Management and Marketing Organizations- DDMMOs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΤΣΑΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕ\ΗΣΕΩΝ/ ΔΤΕ Μ.Δ.Ε
 7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ
 9. DMO, προορισμός, τουρισμός, Δήμος Ανδραβίδας -Κυλλήνης
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΔΤΕ Μ.Δ.Ε
 11. -
 12. 1042
 13. DMO, προορισμός, τουρισμός, Δήμος Ανδραβίδας -Κυλλήνης
 14. -
  • Η διαχείρηση ενός ταξιδιωτικού αξιοθέατου με ενιαίο τρόπο είναι δουλειά των διαχειριστών προορισμών. Για να επιτυχει τους στόχους της. η δαιχείρηση προορισμού χρησιμοποιεί μια στρατηγική που γεφυρώνει αυτές τις παραδοσιακά ξεχωριστές σφαίρες. Η προώθηση, η εξυπηρέτηση πελατών, η εκπαίδευση και η επιχειρηματική υποστήριξη μπορεί να ωφεληθούν από την ολοκληρωμένη διαχείριση , όπως και ο εντοπισμός τυχόν αγνοημένων κενών διαχείρισης.

   Επιπλέον, η συνεχής ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του προορισμού μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τις συντονισμένες προσπάθειες ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων. ο ρόλος του DMO στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι να παρέχει  στρατηγική κατεύθυνση και συντονισμό όλων των σχετικών δραστηριοτήτων. 

   Πρωταρχικός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει πως οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων στην περιοχή της Πελοποννήσου , με επίκετρο τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, είναι σαφές ότι παρά τη παρουσία τριών ξενοδοχείων 5 αστέρων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος ,καθιστώντας δύσκολη την προσέλκυση τουριστών. Θεωρείται ως μια περιοχή με δυνατότητες ανάπτυξης και τουρισμού , αλλά στερείται βαικών εγκαταστάσεων όπως ένα καλό οδικό δίκτυο. Αν και γενικά αναγνωρίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι ένα DMO θα συνεισέφερε ουσιαστικά στο μάρκετινγκ του τουριστικού τομέα , ο σχηματισμός του θεωρήθηκε επί του παρόντος ως πρόβλημα, καθώς δεν φάινεται να υπάρχει σημαντικός συντονισμός μεταξύ των φορέων.

  • Managing a tourist attraction in a unified manner is the job of destination managers. To achieve its goals, destination management uses at strategy that bridges these tradiotionally separate spheres. Promotion, costumer service, training and business soppurt can all benefit from comprehensive management, as can identifying any overlooked management gaps.

   Furthemore,the continued competitiveness and viabality of the destanation can only be ensured through  the coordinated efforts of a wide range of stakeholders. The DMO's role an achieving this goal is to provide strategic direction and coordination of all related activities. The primary purpose of this research was to examine how destanation management organizations (DMOs) contribute to the sustainable tourism development of coastal communities in the Peloponnese region, with a focus on the Municipality of the Andravidas-Kyllinis is not particularly developed, making it difficult to attract tourists. It is seen aw ain area with a potential for development and tourism, but lacks basic facilities such as a good road network.

   Although it was generally regognized by participants that a DMO would make a significant contribution to the marketing of the tourism sector , its formation was currently seen as a problem, as there does not appear ton be significant coordination between agencies.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές