Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων θερμοκηπίου και υδροπονικών καλλιεργειών

Management of solid and liquid waste of greenhouse and hydroponic crops (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. απόβλητα θερμοκηπίου | στερεά απόβλητα θερμοκηπίου | υγρά απόβλητα θερμοκηπίου | νιτρορύπανση | αλατότητα | υδροπονία
 9. Διαχείριση Αποβλήτων / ΔΙΑ
 10. 1
 11. 78
  • Πολλά από τα απόβλητα θερμοκηπίων αντί να ρυπαίνουν το περιβάλλον, θα μπορούσαν μετά από κατάλληλη επεξεργασία να αποτελέσουν νέο οικονομικό πόρο. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική μελέτη της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων που προκύπτουν κατά την καλλιέργεια σε κλειστό θερμοκήπιο, καθώς και η διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων από υδροπονικές καλλιέργειες. Θα εξεταστούν οι καινοτόμες τεχνολογίες στη διαχείριση των αποβλήτων (χρήση αισθητήρων, μοντέλων μηχανικής μάθησης, κ.α.). Μεταξύ άλλων, θα μελετηθούν:

   • Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων θερμοκηπίων (πλαστικά κάλυψης, φυτικό υλικό, κλπ.)
   • Οι μέθοδοι αντιμετώπισης νιτρορύπανσης και υψηλής αλατότητας από τα υγρά απόβλητα θερμοκηπίων και
   • Η διαχείριση της υψηλής συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών (Ca2+, Mg2+, SO42-, PO43- κ.α.) στα απόβλητα των υδροπονικών καλλιεργειών.
  • Much of the greenhouse waste, instead of polluting the environment, could, after proper treatment, become a new economic resource. The subject of this thesis is a literature study of the management of solid and liquid wastes generated during indoor greenhouse cultivation, as well as the management of by-products and wastes from hydroponic crops. Innovative technologies in waste management (use of sensors, machine learning models, etc.) will be considered, including:

   • The management of greenhouse solid waste (cover plastics, plant material, etc.)
   • Methods of dealing with nitrate pollution and high salinity from greenhouse liquid waste; and
   • The management of high concentration of nutrients (Ca2+, Mg2+, SO42-, PO43-) in hydroponic crop wastes.
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές