Συγκριτική μελέτη των λεπτών και χονδρών αιωρούμενων σωματιδίων στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον: εφαρμογή στην πόλη της Πάτρας

Comparative study of fine and coarse air suspended particles in the urban and suburban environment: application to the city of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΛΕΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 9. Αιωρούμενα σωματίδια (PM) | Αιωρούμενα σωματίδια PM10, PM2,5, PM1 | ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ | Ατμοσφαιρική ρύποι | Πάτρα | όρια συγκέντρωσης ρύπων | Διακυμάνσεις Συγκέντρωσης | ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΙ ΡΥΠΟΙ | ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | Δείκτης ποιότητας αέρα | European Air Quality Index (EAQI) | Air Quality Index
 10. Διαχείριση Αέριων Ρύπων / ΔΙΑ61
 11. 1
 12. 20
 13. 64
 14. Περιλαμβάνει Πίνακες, Διαγράμματα, Γραφήματα, Εικόνες
  • Τα αιωρούμενα σωματίδια θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους ρύπους της ατμόσφαιρας. Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της συσχέτισης τους με τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο ίδιο το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (USEPA) καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), έχουν βγάλει Οδηγίες – συστάσεις για τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10 και ΡΜ2,5) στην ατμόσφαιρα.

   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στην ρύπανση της ατμόσφαιρας από τους κυριότερους ρύπους και τις πηγές τους. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα αιωρούμενα σωματίδια και συγκεκριμένα στα μεγέθη PM1, PM2,5 και PM10 ως προς τις πηγές προέλευσης, τον τρόπο σχηματισμού τους, τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον καθώς και στην οικονομία.

   Στο πλαίσιο αυτής της Διπλωματικής εργασίας, μελετώνται και αναλύονται οι μετρήσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από τους δύο σταθμούς καταγραφής μετρήσεων των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ο ένας σταθμός βρίσκεται σε αστική περιοχή και πιο συγκεκριμένα στο κτίριο του ΕΑΠ στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και ο δεύτερος βρίσκεται σε περιαστική περιοχή, εντός του Πανεπιστήμιου Πατρών. Η καταγραφή των μετρήσεων και από τους δύο σταθμούς γίνεται ανά ώρα και βάση αυτών των μετρήσεων προκύπτει η μέση τιμή ανά ημέρα και ανά έτος. Επίσης δίδονται και γραφήματα για την αναπαράσταση των μετρήσεων αυτών. Επιπλέον γίνεται και μια σύγκριση των μετρήσεων της παρούσας Διπλωματικής εργασίας με προηγούμενες μελέτες για την πόλη της Πάτρας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικούς σταθμούς.

  • Particulate matter is considered to be one of the most dangerous air pollutants. It is one of the major issues to be addressed and solved. Therefore, their concentrations in the atmosphere must be reduced. Over the last decades, due to their association with the effects on human health as well as the negative impact on the environment itself, the European Union (EU), the US Environmental Protection Agency (EPA or USEPA) and the World Health Organization (WHO) have issued guidelines - recommendations on the permissible concentration limits of particulate matter (PM10 and PM2.5) in the atmosphere.The basic subject of study in this thesis is the air pollution by the main pollutants and their sources. Particular reference is made to particulate matter and specifically to PM1, PM2.5 and PM10 in terms of their sources of origin, their mode of formation, their negative effects on human health and the environment as well as on the economy.
   The thesis focuses on the study and analysis of the measurements obtained from the two stations that are recording the concentrations of air pollutants. One is located in an urban area and more specifically in the building of the EAP in the center of the city of Patras and the other one is located in a suburban area, within the University of Patras. The measurements from the two stations are recorded hourly, so the average value per day and per year is obtained. Graphs are also given to represent these measurements. Additionally, the measurements of this thesis are compared to those of previous studies on the city of Patras, in different periods of time and from different stations.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.