Σύγχρονοι μέθοδοι κατασκευής και μέτρα υποστήριξης σηράγγων

Modern construction of tunnels and protection measures (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Γαρίνη Ευαγγελία
 8. Γαρίνη Ευαγγελία, Νικόλαος Πνευματικός
 9. Μέτρα άμεσης προστασίας και διασφάλισης, ΤΒΜ, ΝΑΤΜ, Υποθαλάσσιες σήραγγες, μέτωπο διάνοιξης, αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μέθοδοι διάνοιξης, κατανομή των τάσεων.
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΔΧΤ
 11. 3
 12. 46
  • Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η συγκέντρωση και αναλυτική περιγραφή όλων των σύγχρονων μεθόδων διάνοιξης μιας σήραγγας καθώς και των μέτρων άμεσης προστασίας της, σύμφωνα με τις διαθέσιμες παγκόσμιες πρακτικές. Επίσης γίνεται αναφορά στις προσφάτως ανεπτυγμένες τεχνολογίες με τις οποίες επιλύονται δύσκολα (και μέχρι πρότινος ανεπίλυτα) προβλήματα. Η ανακατανομή των τάσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διάνοιξης μιας σήραγγας είναι ακόμα ένα στοιχείο που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο πώς η καινούρια τεχνολογία και τα μηχανήματα που μας παρέχονται σήμερα έχουν αλλάξει όλο το σχεδιασμό και τις μεθόδους διάνοιξης μιας σήραγγάς.


   Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία συμβάλλουν στην κατανόηση της σύγχρονης κατασκευής των σηράγγων και όλων των δυσκολιών που υπεισέρχονται κατά την διάρκεια της διάνοιξης και υποστήριξής της. Παρουσιάζονται λεπτομερώς και με την χρήση κατάλληλων επεξηγηματικών σχημάτων οι νέες τεχνολογίες και τα μέτρα άμεσης προστασίας και διασφάλισης που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Ως αποτέλεσμα, καταδεικνύουμε ότι η κατασκευή μια σήραγγας στις μέρες μας έχει ξεπεράσει τον ορισμό του „ακατόρθωτου“ ακόμα και στα ποιο απαιτητικά γεωλογικά περιβάλλοντα.

  • The subject of this paper was prepared within the framework of the Master's Program
   in Management of Technical Projects, of the School of Science and Technology of the Hellenic Open University. The object of this work is the gathering and detailed description of all the modern methods of tunnel excavation as well as its immediate protection measures, according to the available global practices. Reference also made to recently developed technologies with which difficult (and previously unsolved) problems are solved. The redistribution of press before, during and after the opening of a tunnel is another element that is dealt with in this work. At the same time, reference made to how the new technology and machines available to us today have changed the entire design and methods of tunneling.


   The obtained results from this work contribute to understanding of the modern construction of tunnels and all the encountered difficulties during of the excavation and
   support. The new technologies of the direct protection and safeguard measures that used in practice presented in detail and with the use of appropriate explanatory diagrams. As a result, we demonstrate that the construction of a tunnel in our days has surpassed the definition of "impossible" even in the most demanding geological environments.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές