Ασφάλεια στις παιδικές χαρές και ο ρόλος συντήρησης

Safety in playgrounds and the role of maintenance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΙΑΝΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Mπέσκου, Νίκη
 8. Τσινόπουλος Στέφανος
 9. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | Πρότυπα ΕΛΟΤ
 10. ΔΤΧ 60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών έργων
 11. 3
 12. 20
 13. 11
 14. περιλαμβάνονται εικόνες και διαγράμματα
  • Η παιδική χαρά είναι χώροι που μπορούν να προσφέρουν ευεργετικές επιδράσεις στα παιδιά και τους κηδεμόνες τους. Οι παιδικές χαρές (κυρίως στα μεγάλα αλλά και στα μικρότερα αστικά κέντρα) μπορούν να υποβοηθήσουν στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών των παιδιών, στην κοινωνικοποίηση αυτών και στην πρώιμη ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
   Οι συγκεκριμένοι χώροι όπως και όλες οι εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού πρέπει να είναι ασφαλείς, υγιεινοί και να βαδίζουν με τους κανόνες ασφάλειας και πρότυπα. Η ασφάλεια γενικά στους χώρους λ.χ. εργασίας , εργοτάξια , βιομηχανίες , εργαστήρια , κατοικίες αλλά και σε οποιοδήποτε χώρο που συναθροίζονται άνθρωποι πρέπει να είναι η πρώτιστη παράμετρος που πρέπει να μελετάτε και εφαρμόζεται , διότι η εμφάνιση ενός ατυχήματος εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλεί , ουσιαστικά οδηγεί στην αναίρεση και λειτουργία του όλου έργου.Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή βάσει νομοθεσίας για τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των παιδικών χαρών , για τις παραμέτρους ασφάλειας κατά την ώρα του παιχνιδιού αλλά και της εισόδου ή αποχώρησης από την παιδική χαρά. Στοχεύει στην παρουσίαση των προτύπων ασφαλείας που ισχύουν στην Ελλάδα, στην εξέταση της τήρησης αυτών και στη διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίου των γνώσεων και απόψεων των γονέων –κηδεμόνων σχετικά με διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις παιδικές χαρές των αστικών περιοχών της Ελλάδας (π.χ. βαθμός γνώσης τους γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα, απόψεις σχετικά με την ασφάλεια, την τήρηση των προτύπων). Η παγιωμένη αντίληψη για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές επικεντρώνεται στην ικανοποίηση προτύπων που εστιάζουν στη σωματική ακεραιότητα των παιδιών τόσο κατά την κατασκευή της παιδικής χαράς (σχεδιασμό, επιλογή οργάνων, χωροθετήσεις, επιλογή στοιχείων δόμησης), όσο και κατά τη λειτουργία τους (μέσω της διαρκούς και προληπτικής συντήρησης). Επιπλέον, εξετάζεται τυχόν σημείωση ατυχημάτων και τραυματισμών με στόχο την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.Η μεθοδολογία βασίζεται στη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων και το δείγμα που συμμετέχει στις μετρήσεις, έχει την ιδιότητα του ενήλικα - συνοδού των παιδιών του στο περιβάλλον της παιδικής χαράς. Η ανάλυση γίνεται με τη χρήση ποσοτική έρευνας. Οι μεταβλητές της έρευνας αφορούσαν το περιβάλλον (χώρο) της παιδικής χαράς, τα συστήματα προτύπων και αναπτυξιακά οφέλη του παιχνιδιού, την επίβλεψη ενηλίκων – συνοδών και το ρόλο τους σε θέματα συντήρησης – βανδαλισμών. Η ανάλυση δεδομένων έγινε με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.
   Τέλος, το ζητούμενο αυτής της έρευνας να αποτελέσει έναν οδηγό για την νομοθεσία που υπόκεινται οι παιδικές χαρές και να αναδείξει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ασφάλειας και της συντήρησης. Επιπροσθέτως, σκοπεύει να αναδείξει πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παιδικών χαρών με αποδέκτη ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας (παιδιά).

  • Playgrounds are spaces that seem to be very beneficial to children and their careers.
   Playgrounds (especially in large city centers but also in smaller cities) can contribute in the development of children's characteristics, their socialization and early integration into the wider community.
   These spaces, like all public areas, must be safe, healthy and in line with safety rules and standards. Safety in general in places e.g. workplaces , construction sites , industries ,workshops , homes and any place where people congregate must be the primary parameter to be studied and implemented , because the occurrence of an accident in addition to the economic and social consequences it causes , essentially leads to the cancelation of the whole project.
   The purpose of this research is to record, based on legislation, the required technical
   characteristics of playgrounds, the safety parameters during play time and the entry or exit from the playground. It aims to present the safety standards in force in Greece, to examine compliance with them and to investigate through a questionnaire the knowledge and opinions of parents - guardians on various issues related to playgrounds in urban areas in Greece (e.g.their degree of knowledge about the current legislation and standards, opinions on safety,compliance with standards). The entrenched perception of safety in playgrounds focuses on meeting standards that focus on the physical integrity of children both during the construction of the playground (design, choice of equipment, layout, choice of building elements) and
   during its operation (through continuous and preventive maintenance). In addition, any record of accidents and injuries is examined in order to draw reliable conclusions.
   The methodology is based on the structured questionnaire method to collect primary data and the sample participating in the measurements is in the capacity of an adult - accompanying their children in the playground environment. The analysis is conducted using quantitative research. The survey variables were related to the environment (space) of the playground,playground norms systems and developmental benefits, adult chaperone supervision and their role in maintenance - vandalism issues. Data analysis was conducted using statistical methods.
   Finally, the aim of this research was to provide a guide to the legislation to which playgrounds are subject and to highlight how important the role of safety and maintenance is. In addition, it intends to highlight how important it is to improve the quality of playgrounds with a significant part of our society (children) as the beneficiary.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές