Τουριστικά Κανάλια Διανομής Ξενοδοχείων και Διαδικτυακό Μάρκετινγκ

Tourism Hotel Distribution Channels and Online Marketing (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΝΝΑ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. κανάλια διανομής, τουρισμός, ξενοδοχεία, διαδικτυακό μάρκετινγκ
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΔΤΕ61
 11. 13
 12. 7
 13. Περιλαμβα΄΄νει Πίνακες, Διαγρα΄΄μματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα τουριστικά κανάλια διανομής ξενοδοχείων και το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στο τουριστικό διαδικτυακό μάρκετινγκ όπου αναφέρεται η έννοια και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα ηλεκτρονικά κανάλια διανομής στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πρωτογενής ποσοτική έρευνα με σκοπό να διερευνηθούν τα τουριστικά κανάλια διανομής ξενοδοχείων και  η σχέση τους με το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι τα κανάλια διανομής στο ξενοδοχειακό κλάδο σχετίζονται με τους τρόπους προβολής των ξενοδοχειακών μονάδων , η αντιληπτή αλληλεπίδραση του ιστότοπου κρατήσεων ξενοδοχείων σχετίζεται με την πρόθεση των καταναλωτών για online κράτηση , η χρήση ηλεκτρονικών μέσων από τα ξενοδοχεία σχετίζεται με την προώθηση και προβολή των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή κρατήσεων , τα θετικά σχόλια στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων σχετίζονται με την αύξηση της πελατειακής βάσης και ο ορθός χειρισμός καναλιών ή δικτύων διανομής σχετίζεται με την αύξηση κερδοφορίας και πελατειακής βάσης των ξενοδοχείων.

  • This paper deals with hotel tourism distribution channels and online marketing. Initially, the paper refers to tourism online marketing where the concept and its advantages and disadvantages are mentioned. Then, reference is made to electronic distribution channels in the hotel industry. Next, primary quantitative research is conducted to investigate hotel tourism distribution channels and their relationship with online marketing. Through the research it is revealed that the distribution channels in the hotel industry are related to the ways of promoting the hotel units, the perceived interaction of the hotel reservation website is related to the intention of consumers to book online, the use of electronic media by hotels is related to the promotion and display of the provided hotel services and the making of reservations, positive comments on hotel websites are related to the increase of the customer base and the correct handling of distribution channels or networks is related to the increase of profitability and customer base of the hotels.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές