Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Μελέτη περίπτωσης: ο Δήμος Ρεθύμνης

Assigment of Public works conrtracts: The procedure of negotiation without prior publication – Case study: The Municipality of Rethymnon (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 155
 7. Τσινόπουλος Στέφανος
 8. Mπέσκου Νίκη
 9. Ν.4412/16, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Διαπραγμάτευση, Δήμος Ρεθύμνης
 10. Θεματική Ενότητα ΔΧΤ 60 «Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων»
 11. 2
 12. 34
 13. 6
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η παρουσίαση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων με προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

   Η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό και την ανάδειξη των θετικών αλλά και των αρνητικών στοιχείων της διαδικασίας, ώστε μέσω της ανάλυσης και της εξαγωγής συμπερασμάτων να προταθούν τρόποι βελτίωσής της. Επιπλέον, σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό σε όσους θελήσουν να γνωρίσουν ή να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

   Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και παρατίθενται τα είδη των διαδικασιών αυτών. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Στη συνέχεια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στη διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αναλύεται διεξοδικά το θεσμικό της πλαίσιο, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

   Το δεύτερο μέρος της εργασίας, το οποίο είναι αφιερωμένο σε έρευνα γνώμης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας , αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στη δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου με σκοπό τη συλλογή απαντήσεων που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων για τους σκοπούς της έρευνας συμπερασμάτων. Στο δεύτερο σκέλος αναλύεται η μελέτη περίπτωσης του Δήμου Ρεθύμνης.

   Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της εξεταζόμενης διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων έργων.

  • This bachelor’s thesis attempts to present the process of assignment public works contracts with recourse to negotiation without prior publication, in accordance with article 32 of Law 4412/2016.

   The thesis aims to identify and highlight the positive and negative elements of the process, so that through analysis and drawing of conclusions, there can be a proposition of ways to improve it. In addition, the purpose of the thesis is to be a useful guide for those who want to acquaint with or work on this specific process.

   In the first part of the thesis, an overview of the legislation concerning the procedures for assignment public works contracts is given and the types of these procedures are listed. Special reference is also made to the fundamental principles governing the law of public contracts. Then, special emphasis and weight is given to the process of resorting to negotiation without prior publication, its institutional framework, the conditions for its application and the obligations arising from it, are thoroughly analyzed.

   The second part of the thesis, which is dedicated to research, consists of two parts. The first part concerns the creation of an appropriately structured questionnaire in order to collect answers that will help to draw conclusions useful for the purposes of the research. In the second part, the case study of the Municipality of Rethymnon is analyzed.

   In the last part of the thesis, the conclusions obtained from the research are presented and proposals are formulated for the improvement of the examined process of assignment public works.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές