Η διαχείριση του εργασιακού άγχους και της ψυχικής υγείας των εργαζόμενων στον ξενοδοχειακό κλάδο

The management of work stress and the mental health of employees in the hotel industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Κιλιπίρης, Φώτιος
 8. Αλεξανδρής, Κωσταντίνος
 9. εργασιακός άγχος / ξενοδοχειακός κλάδος / ψυχική υγεία / εργασιακή ικανοποίηση / εργασιακή εξασθένιση
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 1
 12. 57
 13. 75
 14. 78
 15. Διοίκηση τουρισμού και Τουριστικών επιχειρήσεων /Σωτηριάδης Μ
  • Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη διαχείριση του εργασιακού άγχους και τις επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι γνωστός για το απαιτητικό και υψηλής πίεσης περιβάλλον εργασίας του, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ευημερία των εργαζομένων. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει διάφορες στρατηγικές και παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από ξενοδοχειακούς οργανισμούς για να μετριάσουν το εργασιακό άγχος και να προωθήσουν καλύτερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας μεταξύ των εργαζομένων τους.
   Η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε συνδυασμό με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω ερευνών και συνεντεύξεων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει υπάρχουσες θεωρίες, μοντέλα και εμπειρικές μελέτες που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος και την ψυχική υγεία στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η πρωτογενής συλλογή δεδομένων επικεντρώνεται στη συλλογή πληροφοριών από υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται σε ξενοδοχεία, αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα ρόλων και αρμοδιοτήτων.
   Τα ευρήματα αυτής της έρευνας ρίχνουν φως στις πιο κοινές πηγές εργασιακού άγχους στον ξενοδοχειακό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των πολλών ωρών εργασίας, του υψηλού φόρτου εργασίας, των απαιτήσεων των πελατών και των οργανωτικών πιέσεων. Επιπλέον, η μελέτη εντοπίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, όπως αυξημένο άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση. Διερευνά επίσης τις πιθανές συνέπειες της κακής ψυχικής υγείας στην ατομική απόδοση και την οργανωτική παραγωγικότητα.
   Επιπλέον, η παρούσα διατριβή διερευνά τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι ξενοδοχειακές οργανώσεις για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν τόσο παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο, όπως εργαστήρια διαχείρισης άγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και πρωτοβουλίες σε επίπεδο οργανισμού, όπως ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, υποστηρικτική ηγεσία και πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων αξιολογείται με βάση τις αντιλήψεις των εργαζομένων, τους δείκτες ευημερίας και τα οργανωτικά αποτελέσματα.


   Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης του εργασιακού άγχους και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο, αυτή η διατριβή στοχεύει να παρέχει πολύτιμες γνώσεις και συστάσεις για τους ξενοδοχειακούς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου. Η μελέτη συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για το εργασιακό άγχος και την ψυχική υγεία στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθοδηγώντας έτσι την ανάπτυξη και την εφαρμογή πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία για τη δημιουργία υγιέστερων και πιο υποστηρικτικών εργασιακών περιβαλλόντων. Τελικά, η έρευνα προσπαθεί να βελτιώσει την ευημερία και την ικανοποίηση των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο, οδηγώντας σε βελτιωμένη οργανωτική απόδοση και ικανοποίηση πελατών.


  • Abstract

   The present dissertation aims at the study of occupational stress and its effects on the mental health of employees in the hotel industry. The hospitality industry is known for its demanding and high-pressure work environment, which can significantly affect employee well-being. The aim of this study is to explore various strategies and interventions implemented by hotel organizations to reduce occupational stress and promote better mental health outcomes among their employees.

   The research methodology used in this study includes a comprehensive literature review, combined with the collection of primary data through surveys and interviews. The literature review examines existing theories, models and empirical studies related to occupational stress and mental health in the hospitality industry. Primary data collection focuses on gathering information from employees and management staff working in hotels, representing a wide range of roles and responsibilities.

   The findings of this research shed light on the most common sources of work stress in the hotel industry, including long working hours, high workload, customer demands, and organizational pressures. Additionally, the study identifies the adverse effects of work stress on employee mental health, such as increased anxiety, burnout, and reduced job satisfaction. It also explores the potential consequences of poor mental health on individual performance and organizational productivity.

   Moreover, this thesis investigates the strategies employed by hotel organizations to manage work stress and promote employee mental health. These strategies encompass both individual-level interventions, such as stress management workshops and counseling services, and organizational-level initiatives, such as flexible work arrangements, supportive leadership, and work-life balance policies. The effectiveness of these interventions is evaluated based on employee perceptions, well-being indicators, and organizational outcomes.

   By examining the relationship between work stress management and employee mental health in the hotel industry, this thesis aims to provide valuable insights and recommendations for hotel organizations and industry stakeholders. The study contributes to the existing literature on work stress and mental health in the specific context of the hotel industry, thereby guiding the development and implementation of evidence-based practices to create healthier and more supportive work environments. Ultimately, the research endeavors to improve the well-being and satisfaction of employees in the hotel industry, leading to enhanced organizational performance and customer satisfaction.


 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές