«Διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύγκρισή της με την ανοικτή διαδικασία ανάθεσης, για δημόσια έργα αποκατάστασης βλαβών από φυσικές καταστροφές»

«Procedure assignment of public contracts works by negotiating without prior publication and its comparison with the open procedure, for public works restorationed damage from natural disasters.» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Πελέκης, Παναγιώτης
 8. Τσαγκαράκης, Κωσταντίνος | Παντουβάκης Ιωάννης-Πάρις
 9. Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έργα αποκατάστασης βλαβών από φυσικές καταστροφές, δημόσιες συμβάσεις
 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΧΤ)
 11. 1
 12. 30
 13. 2
  • Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,για δημόσια έργα αποκατάστασης βλαβών από φυσικές καταστροφές. Στα έργα αυτά λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, η αποκατάσταση θα πρέπει να είναι άμεση και ως εκ τούτου και  η διαδικασία ανάθεσης πρέπει να είναι σύντομη χωρίς φυσικά να παραβιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4412/2016.

   Ως  μελέτη περίπτωσης θα παρουσιαστούν έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (της ΣΑΕΠ 801 συλλογική απόφαση για έργα φυσικών καταστροφών) που δημοπρατήθηκαν κάποια με ανοικτή διαδικασία και κάποια με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και θα γίνει σύγκριση των δύο περιπτώσεων.

   Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι ότι τα μειονεκτήματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (δηλαδήτο γεγονός ότι  παρεκκλίνει από τις γενικές αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης και του ελεύθερου ανταγωνισμού) για έργα αποκατάστασης βλαβών από φυσικές καταστροφές ,φαίνεται να αντισταθμίζονται από την αποτελεσματικότητα που μπορεί αυτή να αποφέρει. Ως εκ τούτου ,η χρήση αυτής της διαδικασίας μπορεί να εξυπηρετήσει  την ανάγκη για άμεση δράση σε περιπτώσεις καταστροφών και να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των υποδομών και στην ασφάλεια του κοινού.

  • The subject of the thesis is the analysis of the unpublished negotiation process for public disaster recovery projects.In these projects due to their urgent nature, the restoration should be immediate and therefore the commissioning process should be short without of course violating the legislative framework of Law 4412/2016.

   As a case study, projects of the Directorate of Technical Projects of the Western Greece Region (SAEP 801 collective decision for natural disaster projects) will be presented, some of which were auctioned through an open process and some through negotiation without prior publication, and a comparison of the two cases will be made.

   The expected result is that the disadvantages of the tendering process without prior publication (i.e. the fact that it deviates from the general principles of transparency, equal participation in procurement procedures and free competition) for natural disaster recovery projects appear to be offset by the efficiency that it can bring. Therefore, the use of this process can serve the need for immediate action in disaster situations and contribute to the immediate restoration of infrastructure and public safety.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές