Ανάλυση καθυστερήσεων στην υλοποίηση τεχνικών έργων: αιτίες και απόδοση ευθυνών με σκοπό την διεκδίκηση αξιώσεων.

Delay Analysis in the implementation of Construction projects, causes and attribution of responsibilities in order to assert claims. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΠΑΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
 8. ΠΑΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | Tσουκαλά, Βασιλική
 9. Προγραμματισμός έργου - έλεγχος προόδου - εντοπισμός/ανάλυση καθυστερήσεων (delay analysis) - Οικονομικές/χρονικές διεκδικήσεις (claims)
 10. ΔΧΤ50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων
 11. 38
 12. Charts, diagrams, pictures included
  • Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της εφαρμογής διαφόρων μεθοδολογιών ελέγχου έργου σε ένα πραγματικό κατασκευαστικό έργο. Το έργο περιλαμβάνει γεωτεχνικές εργασίες και απαιτούσε την εφαρμογή των As-Planned vs. Built Analysis, Time Slice Analysis and Collapsed As-Built Analysis, Time-influenced Analysis, and Longer-Path Retrospective Analysis. Η ανάλυση κόστους-οφέλους πραγματοποιήθηκε επίσης για να αξιολογηθεί η οικονομική σκοπιμότητα του έργου. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι μεθοδολογίες ελέγχου του έργου έχουν βοηθήσει στον εντοπισμό καθυστερήσεων και αποκλίσεων από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, οδηγώντας σε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και διαχείριση του έργου. Η ανάλυση κόστους-οφέλους αποκάλυψε ότι το έργο είναι οικονομικά εφικτό και παρέχει θετική καθαρή παρούσα αξία. Ωστόσο, η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα δεδομένων και τους συγκεκριμένους παράγοντες του έργου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάλυση. Ως εκ τούτου, προτείνεται μελλοντική έρευνα για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών και την επικύρωση των ευρημάτων αυτής της μελέτης. Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών μεθοδολογιών ελέγχου του έργου και τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία ενός κατασκευαστικού έργου.

  • This paper presents a comprehensive analysis of the application of various project control methodologies in a real-life construction project. The project involves geotechnical works and required the implementation of As-Planned vs. Built Analysis, Time Slice Analysis and Collapsed As-Built Analysis, Time-influenced Analysis, and Longer-Path Retrospective Analysis. The cost-benefit analysis was also performed to evaluate the economic feasibility of the project. The findings suggest that the project control methodologies have helped in identifying delays and deviations from the planned schedule, leading to effective decision-making and project management. The cost-benefit analysis revealed that the project is economically feasible and provides a positive net present value. However, the study has certain limitations related to data availability and project-specific factors that could influence the analysis. Therefore, future research is suggested to address these limitations and validate the findings of this study. Overall, the study highlights the importance of effective project control methodologies and their significant contribution to the success of a construction project.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές