Η συμβολή του τεχνητού φωτισμού στην ανάπτυξη των φυτών και η χρήση του στις κάθετες φάρμες εσωτερικού χώρου

The contribution of artificial lighting to plant growth and its use in indoor vertical farms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΩΝΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 167
 7. ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 8. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. Κάθετη Φάρμα | Κάθετη Καλλιέργεια | Τεχνητός Φωτισμός | Φάσμα Ακτινοβολίας | Ανάπτυξη Φυτών | LED
 10. ΣΦΠΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 3
 12. 27
 13. 65
 14. Περιλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Η ανάπτυξη της αστικής γεωργίας εσωτερικών χώρων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση γης, ενέργειας και νερού. Η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί ενώ λόγω της θέσης των χώρων παραγωγής (πολλές φορές δίπλα σε supermarkets) μειώνεται ο χρόνος μεταφοράς και βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων. Τόσο η εγγύτητα του χώρου παραγωγής σε σχέση με τον χώρο πώλησης όσο και η δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερης ποσότητας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της κάθετης καλλιέργειας. Αδήριτη ανάγκη για την επιτυχή καλλιέργεια φυτών και λαχανικών σε εσωτερικούς χώρους αποτελεί ο κατάλληλος φωτισμός. Η σύγχρονη τεχνολογία φωτισμού σε συνδυασμό με τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για τρόφιμα και λαχανικά κυρίως στις μεγαλουπόλεις έχουν οδηγήσει στην δημιουργία ειδικών εφαρμογών ανάπτυξης φυτών και λαχανικών σε ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους. Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθόδου ανάπτυξης των φυτών είναι η αποκλειστική χρήση τεχνητού φωτισμού σε ράφια (grow rack system). Οι πηγές φωτισμού επιλέγονται βάσει της φασματικής τους σύστασης. Παλαιότερα ο φωτισμός τους βασιζόταν στους λαμπτήρες φθορισμού ενώ σήμερα το ενδιαφέρον έχει μετατοπισθεί στα LED, όχι μόνο λόγω της μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και της ευκολίας διαμόρφωσης της κατάλληλης φασματικής σύνθεσης. Διαφορετικά είδη φυτών χρειάζονται φωτισμό με διαφορετική φασματική σύσταση. Η διπλωματική διερευνά το πεδίο αναλύοντας την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των φυτών και λαχανικών στις κάθετες φάρμες, τις ιδιότητες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κανόνες που τις διέπουν. Τέλος σχεδιάζεται προτεινόμενο τον φωτιστικό σώμα, κατάλληλο για χρήση εσωτερικής καλλιέργειας με μίξη διαφόρων τύπων LED και φασμάτων μετρώντας ταυτόχρονα το παραχθέν φάσμα.

  • The development of urban indoor agriculture has significant advantages related to saving land, energy and water. Productivity can be increased while due to the location of the production areas (many times next to super markets) the transport time is reduced and the quality of the products is improved. Both the proximity of the production area to the sales area and the possibility of producing a larger quantity are important advantages of vertical cultivation. Adequate lighting is essential for the successful cultivation of plants and vegetables. Modern lighting technology combined with society's increasing needs for food and vegetables, especially in big cities, have led to the creation of special applications for growing plants and vegetables in specially designed indoor spaces. A characteristic of this method of growing plants is the exclusive use of artificial lighting on shelves (grow rack system). Light sources are selected based on their spectral composition. In the past, the lighting system of indoor vertical farms was based on fluorescent lamps, while today the interest has shifted to LEDs, not only due to the reduced energy consumption but also because of the easy configuration of the appropriate spectral composition. Different types of plants need lighting with different spectral composition. This diploma thesis explores the field by analyzing the technology used to grow plants and vegetables in indoor vertical farms, their properties, key characteristics, and the rules that govern them. Finally, a lighting fixture is designed, suitable for use in indoor cultivation with a mix of different types of LEDs and spectra while simultaneously measuring the produced spectrum.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές