Η περίπτωση της τηλεργασίας στον τραπεζικό τομέα και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

The case of teleworking in the banking sector and the effects on human resources (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 8. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
 9. Τράπεζες, Tηλεργασία, Μοντέλο ΤΑΜ
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 1
 12. 42
 13. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ,ΕΛΕΓΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  • Η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών, δίνουν τη δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης. Η πανδημία του κορωνοϊού υποχρέωσε πολλές επιχειρήσεις να καταφύγουν στην τηλεργασία, ώστε να μην αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Ένας από αυτούς του κλάδους ήταν και ο τραπεζικός. Η τηλεργασία δεν ξεκίνησε με την πανδημία, αλλά για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε τόσο ευρεία έκταση και διάρκεια. Παρόλο που τα οφέλη της για την ορθή λειτουργία της αγοράς είναι προφανή, οι επιπτώσεις που θα έχει στην ψυχική υγεία των εργαζομένων δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί και μετρηθεί. Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μία προσπάθεια να διαπιστωθούν τα ακριβή αποτελέσματα που η τηλεργασία είχε στους τραπεζικούς υπαλλήλους και να ταυτοποιηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πρόθεση χρήσης της εξ αποστάσεως εργασίας στο μέλλον. Η εμπειρική ανάλυση στοχεύει στην ανάδειξη της άποψης των υπαλλήλων και συνεπώς είναι σημαντική και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

  • The advancement of technology which is brought by the digital transformation of banks enable banking institutions to be pioneers of technological development. The coronavirus pandemic has forced many businesses to resort to telecommuting in order to avoid being forced to shut down. One of these branches was banking. Telecommuting did not start with the pandemic, but for the first time it was used on such a wide scale and for such a long time. Although its benefits for the proper functioning of the market are obvious, the effects it will have on the mental health of employees have not yet been established and measured. This dissertation is an attempt to establish the exact effects that teleworking had on bank employees and to identify and assess the factors that affect the intention to use teleworking in the future. Empirical analysis aims to highlight the employees' point of view and therefore is also important for the policy makers of financial institutions.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές