Αξιολόγηση επενδύσεων έργων φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης

Investment evaluation of photovoltaic power generation engineering projects using multi-criteria decision analysis methods (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. Πολυκριτηριακή ανάλυση | PROMETHEE | AHP | TOPSIS | Aξιολόγηση επενδύσεων | Φωτοβολταικά Συστήματα | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τεχνικά Έργα
 10. ΔΧΤ61: Οικονομικά Τεχνικών Έργων
 11. 10
 12. 78
 13. Περιλαμβάνονται γραφήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πίνακες.
 14. Καλοφωλιάς, Α., & Τζάμος, Θ. (2003). Οικονομικά τεχνικών έργων: Σχεδιασμός και εκτίμηση έργων (Τόμ. Β). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση επενδύσεων έργων φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής μέσω της εφαρμογής μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Για τους σκοπούς της διπλωματικής εργασίας αυτής αναλύθηκαν δύο ομάδες μεγάλων έργων συστημάτων φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 50 MW και 500 MW αντίστοιχα. Τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν προς εγκατάσταση στην ίδια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά ήταν διαφοροποιημένα στο κομμάτι του φωτοβολταϊκού κυκλώματος. Ειδικότερα, αναλύθηκαν συστήματα στα οποία εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή πλαίσια διπλής όψης. Αντίστοιχα, στα συστήματα αυτά εγκαθίστανται κεντρικοί φωτοβολταϊκοί αντιστροφείς ή φωτοβολταϊκοί αντιστροφείς συστοιχίας. Για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε αυτά τα έργα χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με την αποδοτικότητα, το οικονομικό κόστος, το τεχνολογικό επίπεδο και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των συστημάτων:

   • Το αρχικό κόστος της επένδυσης
   • Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης
   • Το ισοσταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
   • Η καθαρή παρούσα αξία
   • Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
   • Η περίοδος ανάκτησης κεφαλαίου
   • Το τεχνολογικό επίπεδο του φωτοβολταϊκού κυκλώματος
   • Η τεχνολογική ωριμότητα του φωτοβολταϊκού κυκλώματος
   • Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

   Η αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών πραγματοποιήθηκε αρχικά με σταθερούς συντελεστές βαρύτητας και εν συνεχεία διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τις μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης PROMETHEE, AHP και TOPSIS έδειξαν ότι τα έργα συστημάτων φωτοβολταϊκής ηλεκτροπαραγωγής τα οποία θα πρέπει να προτιμώνται είναι αυτά με μεγάλη ονομαστική ηλεκτρική ισχύ, με πλαίσια τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου και σε τοπολογία κεντρικών αντιστροφέων.

  • This M.Sc. Thesis examines the evaluation of photovoltaic power generation projects through the application of multi-criteria decision analysis methods. Two groups of large-scale grid-connected PV power generation system projects with a nominal power of 50 MW and 500 MW respectively were analyzed and evaluated. These systems were designed to be installed in the same wider geographical area, but they were differentiated in the part of the PV circuit. Twelve systems were analyzed in which either monocrystalline silicon panels or polycrystalline silicon panels or bifacial photovoltaic panels were installed. In these systems either central photovoltaic inverters or photovoltaic string inverters were installed. The following criteria were used to evaluate the investment in these projects. These criteria were related to the profitability, the financial cost, the technical level, and the electrical energy production of the systems and were the following:

   • The initial cost of the investment
   • The operation and maintenance cost
   • The levelized cost of electricity
   • The net present value
   • The internal rate of return
   • The capital recovery period
   • The technical level of the photovoltaic circuit
   • The technical maturity of the photovoltaic circuit
   • The annual electricity production

   The evaluation of these criteria was initially carried out with fixed weighting coefficients followed by a sensitivity analysis of these weighting coefficients. The results of the evaluation using the PROMETHEE, AHP and TOPSIS multi-criteria decision analysis methods showed that the PV power generation systems that should be preferred are those with increased nominal power, where monocrystalline silicon technology panels are employed following the central inverter topology.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές