Η μετάβαση των ελληνικών τραπεζών στο DIGITAL BANKING & η ανάπτυξη των ψηφιακών τραπεζικών καταστημάτων

The transition of Greek banks to DIGITAL BANKING & the development of digital bank branches (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΧΙΖΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 9. Digital Banking
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 1
 12. 4
 13. 0
  • Το τραπεζικό σύστημα ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του μεταβαλλόμενου
   περιβάλλοντος, των ιδιαίτερων συνθηκών και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, δε θα
   μπορούσε να μην ακολουθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως οι περισσότεροι
   κλάδοι. Η στρατηγική αυτή επιλογή, είναι αναπόφευκτη, καθώς λόγω της
   οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κρίσης με την πανδημία του Covid-19, η
   ψηφιακή τραπεζική τείνει προς όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Οι συνεργασίες με τις
   fintech εταιρείες, θα αποτελέσουν το έναυσμα για απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου
   αγοράς και της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς αυτές υπερτερούν σε
   υποδομές και τεχνογνωσία του digital banking.
   Στην Ελλάδα η πορεία των τραπεζών κινείται δυναμικά παράλληλα με την ψηφιακή
   εποχή που διανύουμε. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών,
   αλλά και τις δυνατότητες για περαιτέρω κερδοφορία των τραπεζιτών, ο ψηφιακός
   μετασχηματισμός θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές, τόσο στη λειτουργία του
   τραπεζικού συστήματος, όσο και της ποιότητας της τραπεζικής εξυπηρέτησης των
   πελατών. Προσφέρει αμεσότητα, ευκολία, ευελιξία, ταχύτητα, ασφάλεια και φυσικά
   εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Η εξέλιξη της ψηφιακής τραπεζικής (digital
   banking), θα επιφέρει μια σειρά εξελίξεων για την πορεία και τη φύση των
   καταστημάτων, όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες.
   Στη διπλωματική αυτή εργασία θα ασχοληθούμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό
   του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και πώς τα ψηφιακά καταστήματα
   αναπτύσσονται και καθοδηγούν την τραπεζική εξυπηρέτηση στα νέα δεδομένα, με τη
   βοήθεια της τεχνολογίας. Θα μελετήσουμε τις ελληνικές τράπεζες που ξεκίνησαν και
   υποστηρίζουν το digital banking και την ανάπτυξη των ψηφιακών καταστημάτων.
   Ποιοι ήταν οι παράγοντες που ώθησαν το τραπεζικό σύστημα στον ψηφιακό
   μετασχηματισμό και ποια τα οφέλη αυτής της μετάβασης; Ποια είναι η αντίδραση
   των πελατών, ποια σημεία χρίζουν βελτίωσης και επίσης οι δυνατότητες
   εξυπηρέτησης πελατών ΑΜΕΑ; Επίσης, θα δούμε πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για
   την αυξημένη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, τη μετάβαση των τραπεζών στο
   Digital Banking (Ψηφιακή Τραπεζική) και θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που
   προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε δείγμα 106 ατόμων, σχετικά με τη
   χρήση της Ψηφιακής Τραπεζικής.

  • The banking system, responding to the needs of the changing environment, the
   special conditions and the development of technology, could not fail to follow the
   digital transformation, like most sectors. This strategic choice is inevitable, as due to
   the economic and health crisis with the Covid-19 pandemic, digital banking tends
   towards more and more growth. Partnerships with fintech companies will trigger a
   larger market share and increase their competitiveness, as they excel in digital
   banking infrastructure and know-how.
   In Greece, the course of banks is moving dynamically in parallel with the digital era
   we are going through. Recognizing the needs and requirements of customers, as well
   as the potential for further profitability of bankers, digital transformation will bring
   about significant changes both in the operation of the banking system and in the
   quality of banking customer service. It offers immediacy, convenience, flexibility,
   speed, security and of course saving valuable time. The evolution of digital banking
   will bring about a series of developments for the course and nature of branches, as
   well as for the services offered to customers.
   In this diploma thesis, we will deal with the digital transformation of the banking
   system in Greece and how digital branches are developing and guiding banking
   services to the new data, with the help of technology. We will study the Greek banks
   that started and support digital banking and the development of digital branches.
   What were the factors that pushed the banking system to digital transformation and
   what are the benefits of this transition? What is the reaction of customers, what areas
   need improvement and also the possibilities of customer service for people with
   disabilities? We will also see how the need for increased use of digital services, banks'
   transition to Digital Banking was created and we will comment on the results of a
   survey we conducted on a sample of 106 people on the use of Digital Banking.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές