Σύγχρονες τάσεις στον αρχιτεκτονικό φωτισμό: η περίπτωση των Media Facades

Modern trends in architectural lighting: the case of Media Facades (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Σκάλκου, Κατερίνα
 8. Σκάλκου, Κατερίνα | Μπαλαφούτης Αθανάσιος
 9. Αρχιτεκτονικός φωτισμός, συστήματα φωτισμού, Media Facades, προσόψεις πολυμέσων |Architectural lighting, lighting systems, Media Facades
 10. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 11. 3
 12. 77
 13. Περιέχει πίνακες και εικόνες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των προηγμένων συστημάτων φωτισμού «Media Facades» (πολυμεσικές όψεις) που απασχολούν τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για μια καινοτόμο τάση που μπορεί είτε να μεταβάλει τη μορφολογία και τη γεωμετρία των όψεων ενός κτηρίου αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική του (μορφή, υφές, υλικά) είτε να χρησιμοποιείται εξολοκλήρου ως «καμβάς» επικαλύπτοντας τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Στην τελευταία περίπτωση, αξιοποιείται ως μέσο προβολής για τη μετάδοση πληροφοριών και διαφημίσεων, συμβολισμών ή ακόμα και συναισθημάτων, γεγονός που εξυπηρετεί άμεσα τον επιχειρησιακό τομέα (λ.χ. μέσω της προβολής διαφημίσεων). Η χρήση των Media Facades βοηθά τα κτήρια να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα μέσα στο αστικό τοπίο, καθώς όχι μόνο τα μετατρέπουν σε σημείο αναφοράς αλλά και τα βοηθούν να αναδείξουν τον πολιτισμό και την κουλτούρα του εκάστοτε χωροχρόνου. Για αυτόν τον λόγο θα επιχειρηθεί μέσα από βιβλιογραφική έρευνα και ανάλυση σχετικών παραδειγμάτων, η μελέτη αυτών  των συστημάτων φωτισμού  και η επεξήγηση των διαφορετικών κατηγοριών που τα απαρτίζουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής τους. Φυσικά, το κατά πόσο είναι πιθανή η φωτορύπανση του περιβάλλοντος χώρου ύστερα από λανθασμένη αξιοποίησή των Media Facades και η επίδραση τους στο αστικό νυχτερινό τοπίο  καθώς και ποιες οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στον ενεργειακό τομέα αλλά και στην ψυχολογία του ατόμου, είναι ερωτήματα που θα απασχολήσουν την παρούσα εργασία, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του παρόντος συστήματος φωτισμού.

  • In this academic study will be attempted the presentation of the advanced lighting systems known as "Media Facades", that concern the modern trends in the field of architecture. This is an innovative trend that can either change the morphology and geometry of a building's façade by highlighting its architecture (form, textures, materials) or be used entirely as a "canvas" by overlaying its architectural elements. In the last case, it can be used as a display for the transmission of information and of advertisements or even of emotions, a fact that can directly help the business sector (e.g., through the display of advertisements). The use of Media Facades helps buildings to acquire their own identity within the urban landscape, as they can not only turn them into point of reference but also help them to highlight the culture that they represent at each time. For this reason, the study will be focused to these lighting systems and there will be analysis of the different categories of which they are composed of as they differ in terms of their operation and construction. Of course, the extent to which the light pollution of the surrounding space is possible after the incorrect use of Media Facades and their effect on the urban night landscape, as well as what effects may arise in the energy sector and also in the psychology of the individual, are questions that will concern this study, in order to achieve a complete presentation of this specific lighting system.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές