Πως το ψηφιακό μάρκετινγκ επηρεάζει και διαμορφώνει την επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού στη γενιά των millenians

How digital marketing affects and shapes it choice of a travel destination among millennials (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΙΟΛΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΝΝΑ
 8. ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΝΝΑ | ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Millennials, e-WOM, πρόθεση ταξιδιού, συμπεριφορά ταξιδιωτών, κίνητρο
 10. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.
 11. 2
 12. 87
 13. Πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εξετάσει την επίδραση του e-WOM
   και των ταξιδιωτικών κινήτρων στην πρόθεση των millennials να επισκεφθούν έναν
   οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική
   έρευνα σε δείγμα 514 Ελλήνων που ανήκουν στη γενιά των Millennials. Τα δεδομένα
   αντλήθηκαν με διανομή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς.
   Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας έδειξαν πως τα άτομα στη γενιά των
   Millennials στην Ελλάδα συλλέγουν πληροφορίες από ταξιδιωτικές κριτικές τουριστών
   στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα(υψηλό
   επίπεδο eWOM). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως το eWOM
   επηρεάζει θετικά τη στάση των Ελλήνων Millennials για την Ελλάδα ως τουριστικό
   προορισμό και βελτιώνει το επίπεδο αντιληπτού ελέγχου συμπεριφοράς (δηλαδή το κατά
   πόσο πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν να επισκεφθούν ένα μέρος στην Ελλάδα) και
   το επίπεδο υποκειμενικών κανόνων (δηλαδή το κατά πόσο πιστεύουν ότι ο περίγυρος
   τους, τους επηρεάζει να επισκεφθούν ένα μέρος στην Ελλάδα). Τέλος, το eWOM και τα
   κίνητρα (όπως η επίσκεψη σε αξιοθέατα, η γνωριμία με νέες κουλτούρες, ο χρόνος που
   περνάνε με φίλους/ οικογένεια και η γνωριμία με άλλους ανθρώπους) επηρεάζουν θετικά
   την πρόθεση των Millennials να επισκεφτούν μια τοποθεσία/ προορισμό στην Ελλάδα. Τα
   ευρήματα έδειξαν πως οι γυναίκες ,οι απόφοιτοι ΤΕΙ/ ΑΕΙ ή κάτοχοι μεταπτυχιακού/
   διδακτορικού και όσοι έχουν εισόδημα έως 1200 ευρώ μηνιαίως έχουν θετικότερη στάση
   απέναντι στο e-WOM, έχουν καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα και έχουν περισσότερα κίνητρα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους άντρες, σε σύγκριση με άτομα
   μεγαλύτερης ηλικίας, σε σύγκριση με άτομα με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και σε
   σύγκριση με όσους έχουν εισόδημα άνω των1200 ευρώ μηνιαίως, αντίστοιχα.

  • The purpose of this thesis was to examine the effect of e-WOM and travel motivations on
   the intention of millennials to visit any destination in Greece. For this purpose, a
   quantitative survey was carried out on a sample of 514 Greeks who belong to the
   Millennial generation. Data were collected by distributing an electronic self-report
   questionnaire. The results of the thesis showed that people in the Millennial generation in
   Greece collect information from tourist travel reviews on the Internet and social media
   before traveling to Greece (high level of eWOM). In addition, the results of the study
   showed that eWOM positively affects the attitude of Greek Millennials towards Greece as
   a tourist destination and improves the level of perceived behavioral control (i.e. how much
   they believe they can manage to visit a place in Greece) and the level subjective norms (ie
   how much they believe their surroundings influence them to visit a place in Greece).
   Finally, eWOM and motivations (such as visiting attractions, getting to know new
   cultures, spending time with friends/family and meeting other people) positively influence
   Millennials' intention to visit a location/destination in Greece. The findings showed that
   women, university graduates or masters/doctorate holders and those with an income of up
   to 1200 euro per month have a more positive attitude towards eWOM, have a better image
   of Greece and are more motivated to travel to Greece compared to men, compared to older people, compared to people with a lower level of education and compared to those with an
   income of more than 1200 euro per month, respectively.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές