«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια του Δημόσιου Τομέα. Διερεύνηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και αξιολόγηση εφαρμογής σε όλες τις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας»

«Energy efficiency improvements and saving interventions in existing public sector buildings. Examination of energy upgrading measures in the Town Hall of the Municipality of Keratsini – Drapetsona and evaluation of their implementation in all four climate zones of Greece» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 8. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ, ΣΟΦΙΑ | ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ
 9. Ενεργειακή κατανάλωση | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Eνεργειακή Aναβάθμιση | Δημόσιος Τομέας | Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
 11. 10
 12. 40
  • Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση επιβάλλουν την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων. Στην Ε.Ε., όπου τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της ενέργειας ενώ ταυτόχρονα ευθύνονται για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχουν θεσπιστεί στρατηγικές με στόχο την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Η Ελλάδα προκειμένου να εναρμονιστεί με τις οδηγίες της Ε.Ε. έχει ορίσει το νομικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με ειδικές αναφορές και μνείες για τα υφιστάμενα κτίρια του Δημόσιου Τομέα. Η παρούσα Δ.Ε. διερευνά τις παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε υφιστάμενα κτίρια του Δημόσιου Τομέα, με χρήση γραφείων, με στόχο να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στο οποίο αρχικά διαπιστώθηκε η ενεργειακή κατηγορία στην οποία εντάσσεται και στη συνέχεια προτάθηκαν τρείς περιπτώσεις ανακαίνισης. Το κτίριο με τις προτάσεις επιλύθηκε και στις 4 κλιματικές ζώνες, μέσω προσομοίωσης με το λογισμικό του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας τους σε όλη την ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια εξάγονται συμπεράσματα που συνδέουν την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.
  • Abstract Climate change and the energy crisis require the energy shielding of buildings. In the EU, where buildings consume 40% of energy and at the same time are responsible for 36% of greenhouse gas emissions, strategies have been established with the aim of building energy efficient buildings and upgrading existing buildings. In order for Greece to harmonize with the directives of the EU has defined the legal framework for energy saving in buildings with specific references and mentions for existing Public Sector buildings. The D.E. investigates interventions that can be applied to existing Public Sector buildings, using offices, with the aim of converting them into zero energy buildings. The investigation was carried out at the Town Hall of the Municipality of Keratsini-Drapetsonas, in which the energy category to which it belongs was initially established and then three cases of renovation were proposed. The building with the proposals was solved in all 4 climate zones, through simulation with the TEE-KENAK software, in order to investigate their effectiveness throughout the Greek territory and then conclusions are drawn that link the efficiency of the interventions with the climate conditions of each area.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές