Κυκλική οικονομία και διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης στην τσιμεντοβιομηχανία

Circular economy and management of specific industrial waste streams in the cement industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΦΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Ακράτος, Χρήστος
 8. Ακράτος, Χρήστος | Ντούγιας, Σπυρίδων
 9. Kυκλική Oικονομία | Παραγωγή τσιμέντου | Παραγωγή κλίνκερ | Στερεά βιομηχανικά απόβλητα | Ενεργειακή αξιοποίηση | Ανάκτηση ανόργανων συστατικών | Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΔΕ
 11. 15
 12. 123
  • Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας εφαρμογής ενός κυκλικού μοντέλου οικονομίας στην τσιμεντοβιομηχανία και η παρουσίαση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Ορισμένες από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που εξετάζονται στην παρούσα εργασία αφορούν την υποκατάσταση ορυκτών πρώτων υλών και συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικές πρώτες ύλες και εναλλακτικά καύσιμα, αντίστοιχα. Επίσης, αναλύονται τα στάδια παραγωγής του κλίνκερ και του τσιμέντου, προκειμένου να παρουσιαστούν τα οφέλη και τα εμπόδια εφαρμογής του κυκλικού οικονομικού μοντέλου ανά στάδιο παραγωγής. Στο πλαίσιο εκπόνησης της εργασίας, αναλύονται οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο του διέπει τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και μελετώνται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την απανθρακοποίηση των βιομηχανιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Ακόμα, αναπτύσσεται περιπτωσιολογική μελέτη για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Holcim, παρουσιάζοντας το όραμα και τις στρατηγικές που εφαρμόζει δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενός κυκλικού μοντέλου οικονομίας. Τέλος, στο κεφάλαιο που αφορά την μελέτη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αειφορίας για το 2021 καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης των αέριων εκπομπών των εργοστασίων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με κύριο γνώμονα την διαύγεια για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

  • The purpose of this paper is to highlight the necessity of implementing a circular economy model in the cement industry and to present the best available techniques to achieve this goal. Some of the best available techniques considered in this paper concern the substitution of raw materials and fossil fuels with alternative raw materials and alternative fuels, respectively. Also, the production stages of clinker and cement are analyzed, in order to present the benefits and obstacles of applying the circular economic model per production stage. In the context of this paper, the principles of the circular economy are analyzed, the legislative framework governing solid waste management is presented and the goals set by the European Legislation for the decarbonization of industries to protect the environment and humanity are studied. Furthermore, a case study is developed for the HERACLES Group, a member of the Holcim Group, presenting the vision and strategies it implements, emphasizing sustainable development and the implementation of a circular economy model. Finally, in the chapter concerning the study of the HERACLES Group, the results of the Sustainability Report for 2021 are presented as well as the digital platform for monitoring the gas emissions of the HERACLES Group's factories, with the main focus on transparency about its environmental footprint.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές