Προσβάσιμος Πολιτιστικός Τουρισμός για ΑΜΕΑ και Γενικά για Άτομα με Ευάλωτα Χαρακτηριστικά. Μελέτη Περίπτωσης: Αθήνα

Accessible Cultural Tourism for People with Disabilities and Generally for People with Vulnerabilites. Case Study: Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Πολιτιστικός Tουρισμός | Προσβασιμος Τουρισμός | πολιτισμός | Πρόσβαση ΑΜΕΑ | ΑΜΕΑ | Toυρισμός | ΜΟΥΣΕΙΑ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Αξιοθέατα | ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ | Έγκυες | Ακρόπολη | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, | Ποσοτικές Μέθοδοι | Cultural Tourism | Accessible tourism | Quantitative Methods | People with Disabilities | people with vulnerabilities | pregnant | Elderly | Τραυματισμένοι | Injured | Acropolis | Acropolis Museum | Archeological sites | Museum | Tourism
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 2
 12. 14
 13. 20
 14. Περιλαμβάνει: Διαγράμματα, Πίνακες
  • Ο πολιτιστικός τουρισμός προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στην καρδιά της κληρονομιάς ενός προορισμού. Επιτρέπει στους ταξιδιώτες να βυθιστούν σε διάφορες παραδόσεις, τέχνη, κουζίνα και ιστορία. Η εξερεύνηση αρχαίων ερειπίων, η επίσκεψη σε μουσεία, η παρακολούθηση φεστιβάλ και η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους παρέχουν εμπλουτισμένες εμπειρίες που εμβαθύνουν την κατανόηση και την εκτίμηση των διαφορετικών πολιτισμών. Είναι μια ευκαιρία να διευρύνετε τους ορίζοντες και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις, ενισχύοντας παράλληλα παγκόσμιες συνδέσεις. Ο προσβάσιμος τουρισμός διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τις φυσικές ή γνωστικές τους ικανότητες, μπορούν να απολαύσουν ταξιδιωτικές εμπειρίες. Επικεντρώνεται στην άρση των φραγμών και στην παροχή διευκολύνσεων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων χωρίς αποκλεισμούς. Από καταλύματα φιλικά προς αναπηρικά αμαξίδια έως φιλικά προς τις αισθήσεις αξιοθέατα, ο προσβάσιμος τουρισμός προωθεί τις ίσες ευκαιρίες, την ανεξαρτησία και την ουσιαστική δέσμευση για όλους, προωθώντας μια πιο περιεκτική και ποικιλόμορφη ταξιδιωτική βιομηχανία.

   Στην παρούσα διπλωματική αναλύονται οι δύο παραπάνω έννοιες και είδη τουρισμού, καθώς και ο τρόπος που αυτά υφίστανται στην Ελλάδα. Επίσης, η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση σχετικά με την ικανοποίηση των τουριστών ΑΜΕΑ από την προσβασιμότητα και τις παροχές στο χώρο της Ακρόπολης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως η ικανοποίηση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και θα πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα από την πολιτεία, ώστε η προσβασιμότητα στο χώρο αυτό, καθώς και σε άλλους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος να αυξηθεί σημαντικά.

  • Cultural tourism offers a fascinating journey into the heart of a destination's heritage. It allows travelers to immerse themselves in diverse traditions, art, cuisine, and history. Exploring ancient ruins, visiting museums, attending festivals, and interacting with locals provide enriching experiences that deepen understanding and appreciation of different cultures. It's an opportunity to broaden horizons and create lasting memories while fostering global connections. Accessible tourism ensures that all individuals, regardless of their physical or cognitive abilities, can enjoy travel experiences. It focuses on removing barriers and providing inclusive facilities, services, and activities. From wheelchair-friendly accommodations to sensory-friendly attractions, accessible tourism promotes equal opportunities, independence, and meaningful engagement for everyone, fostering a more inclusive and diverse travel industry.

   In this thesis, the above two concepts and types of tourism are analyzed, as well as the way they exist in Greece. Also, this thesis includes a statistical analysis regarding the satisfaction of disabled tourists with the accessibility and services in the Acropolis area. The results of the analysis show that the satisfaction is not particularly high and several measures should be taken by the state, so that the accessibility of this area, as well as other areas of cultural interest, will increase significantly.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές