Evaluation and Usage of eParticipation applications

Αξιολόγηση και χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής συμμετοχής (Ελληνική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Αγγλικά
 6. 85
 7. ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. Χριστοπούλου, Ελένη | ΦΩΚΑ, ΑΜΑΛΙΑ
 9. eParticipation, electronic participation, evaluation, applications, platforms
 10. ΠΛΣ61 - Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού
 11. 1
 12. 34
  • It is a fact that digital technologies have advanced faster than any innovation in the
   history of the developing world and have also great impact on the transformation of the
   societies. Electronic participation (eParticipation) has attracted a lot of attention
   and the technological bloom during the last two decades helped on this, since more
   people, organizations and governments worldwide realize how important the citizens’
   engagement and participation using electronic means are, towards a more democratic
   future. The increasing number of online platforms and applications that have a strong
   eParticipation angle makes nowadays the need of being able to properly evaluate these
   platforms even more important. It has been a long time since the existing in the available
   literature assessment templates for eParticipation applications have not been updated,
   so that to also include more recent characteristics and features.
   Additionally, the available academic literature seems to lack of an updated catalogue of
   the currently active and functional electronic platforms that have electronic participation
   aspects.
   The purpose of the paper is to map the field of the online participation, to update
   existing evaluation template for relevant applications and to produce a registry with the
   identified eParticipation platforms and applications that are currently available. The
   method followed to achieve these goals is based on the review of the academic
   literature, the information extracted from online databases with platforms relevant to
   eParticipation and research in the web.
   The results of our study, suggest that there is a diverse number of electronic platforms
   for eParticipation currently available that offer a variety of functionalities in many
   eParticipation areas such as voting, surveying and polling, ideas submission, participatory
   budgeting, discussing and debating, public consultation and petitioning. Another
   important result is that there are various platforms offered for free and also their
   software is open source. Finally, the overwhelming majority of the eParticipation
   platforms are available in English language, making them reachable and usable from
   almost everyone around the globe.

  • Είναι γεγονός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν προχωρήσει ταχύτερα από
   οποιαδήποτε καινοτομία στην ιστορία του αναπτυσσόμενου κόσμου και έχουν επίσης
   μεγάλο αντίκτυπο στον μετασχηματισμό των κοινωνιών. Η ηλεκτρονική συμμετοχή
   (eParticipation) έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή και η τεχνολογική άνθηση τις
   τελευταίες δύο δεκαετίες βοήθησε σε αυτό, καθώς περισσότεροι άνθρωποι, οργανισμοί
   και κυβερνήσεις παγκοσμίως αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η δέσμευση και η
   συμμετοχή των πολιτών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στοχεύοντας σε ένα πιο
   δημοκρατικό μέλλον. Ο αυξανόμενος αριθμός διαδικτυακών πλατφορμών και
   εφαρμογών που εστιάζουν στην η-Συμμετοχή, καθιστά στις μέρες μας, ακόμη πιο
   σημαντική την ανάγκη να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά αυτές τις εφαρμογές. Έχει
   παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα πρότυπα αξιολόγησης για εφαρμογές η-
   Συμμετοχή στην διαθέσιμη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία δεν έχουν ενημερωθεί, με
   συνέπεια να μην περιλαμβάνουν ως κριτήρια πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά. Επιπλέον,
   η διαθέσιμη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία φαίνεται να μην διαθέτει επικαιροποιημένο
   κατάλογο με τις ενεργές και λειτουργικές πλατφόρμες ψηφιακής συμμετοχής.
   Στόχοι της εργασίας είναι να επικαιροποιήσει την χαρτογράφηση του πεδίου της
   διαδικτυακής συμμετοχής, να ενημερώσει το υπάρχον πρότυπο αξιολόγησης και να
   δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής με τις πλατφόρμες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
   συμμετοχής που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για
   την επίτευξη αυτών των στόχων βασίστηκε στην συστηματική ανασκόπηση της
   ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, σε πληροφορίες από διαδικτυακές βάσεις δεδομένων με
   σχετικές εφαρμογές και στην έρευνα στο διαδίκτυο.
   Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποδηλώνουν ότι είναι διαθέσιμες ποικίλες
   ψηφιακές εφαρμογές για ηλεκτρονική Συμμετοχή, που προσφέρουν λειτουργίες σε
   πολλούς τομείς της ηλεκτρονικής Συμμετοχής, όπως η ψηφοφορία, η έρευνα και η
   δημοσκόπηση, η υποβολή ιδεών, η συμμετοχική κατάρτιση προϋπολογισμού, η δημόσια
   συζήτηση και διαβούλευση και η συλλογή υπογραφών. Σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι
   υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που προσφέρονται δωρεάν καθώς επίσης και κάποιες,
   των οποίων το λογισμικό τους είναι ανοιχτού κώδικα. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία
   των πλατφορμών η-Συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, καθιστώντας τες
   προσβάσιμες σε περισσότερους και σχεδόν από όλο τον κόσμο.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές