Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανιών παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην επαρχιακή περιοχή της Ελασσόνας

Management and valorization of industrial wastes from cheese making factories in the province of Elassona (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΤΑΓΚΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
 9. Ορός τυρογάλακτος | Αναερόβια χώνευση | Βιοαέριο | Σχεδιασμός | Τεχνοοικονομική αποτίμηση
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΙΑ 60
 11. 8
 12. 59

  • Η παραγωγή φέτας και λοιπών τυροκομικών προϊόντων είναι μια κατεξοχήν ανεπτυγμένη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα που σημειώνει υψηλά ποσοστά εξαγωγής προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί η συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα και θα συνδεθεί με την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από αυτή. Η μελέτη θα εστιάσει  στην περιοχή της Ελασσόνας όπου θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την βιομηχανική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, την παραγωγή αποβλήτων από αυτή και τις διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και αξιοποίηση αυτών.

   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας αξιοποίησης των αποβλήτων της τυροκομικής βιομηχανίας στην περιοχή της Ελασσόνας, προς την παραγωγή βιοαερίου, μέσω της διεργασίας της αναερόβιας  χώνευσης. Θα αναλυθούν οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της προτεινόμενης διεργασίας και θα συζητηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από αυτή.

  • The production of feta cheese and other cheese products is an eminently developed industrial activity in Greece that records high rates of products exported all over the world.

   This thesis refers to the specific (feta - cheese) production activity which will be analyzed and correlated to the production of the resulting liquid and solid waste streams. The study will focus on the area of Elassona where the current situation regarding the industrial production of cheese products and the predicted waste streams will be recorded. The management procedures which are used for the treatment and valorization of these waste streams will also be analyzed.

   The aim of this work is the design and development of an integrated process for the management of cheese manufacturing units’ waste streams in the area of Elassona towards the production of biogas through the process of anaerobic digestion. Economic and technical aspects of the proposed process will be analyzed and discussed as long with the resulting financial and environmental benefits.

    

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές