Λειτουργία συστήματος διαλογικού πράκτορα - chatbot για Εικαστικές Τέχνες

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΦΩΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
 8. Artificial Intelligence Τεχνητή νοημοσύνη -chatbot -Μηχανική Μάθηση – Επεξεργασία φυσικής γλώσσας – Αλγόριθμοι – Εικαστικές Τέχνες
 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΛΣΔΕ)
 10. 1
 11. 82
  • Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τα συστήματα διαλογικών πρακτόρων – chatbot. Γίνεται αρχικά μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα αυτό και ακολούθως γίνεται ανάλυση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο ορισμός της έννοιας της Τεχνητής Νοημοσύνης και γίνεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξή της. Έπειτα, παρουσιάζονται τα είδη Τεχνητής Νοημοσύνης και τα πεδία εφαρμογής της. Τέλος, γίνεται αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα, στην σημαντικότητάς της, καθώς και γίνεται μία σύντομη αναφορά στους διαλογικούς πράκτορες, ή αλλιώς chatbots. Έπειτα, το τρίτο κεφάλαιο έχει ως θέμα τη Μηχανική Μάθηση, όπου γίνεται ανάλυση των τριών τύπων Μηχανικής Μάθησης, οι οποίοι είναι η Εκπαίδευση με επίβλεψη (Supervised Learning), η Εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη (Unsupervised Learning) και η Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η εκπαίδευση του ChatBot, όπου γίνεται μία σύντομη εισαγωγή για την ιστορία των chatbots. Έπειτα, παρουσιάζονται τα είδη τους, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός chatbot. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα και εφαρμογές των chatbots στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και, τέλος, γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση στη χρήση των ChatBots στις εικαστικές τέχνες και στα μουσεία. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το πρακτικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή της λειτουργίας του chatbot, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτή, η εκπαίδευση του chatbot, η μοντελοποίησή του, θα παρουσιαστούν ορισμένες ερωτοαπαντήσεις και τέλος, θα δοθεί μια ανατροφοδότηση. Η εργασία αυτή καταλήγει με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση και τη φάση υλοποίησης.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές