Η χρήση της σκιάς στην Αρχιτεκτονική

The use of shadows in Architecture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΣΙΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. Ντόβρος, Βασίλειος
 8. Ντόβρος, Βασίλειος | Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος
 9. Φως, σκιά, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, προοπτική απόδοση, γραμμική σχεδίαση, σχεδιασμός, ανακάλυψη, παραστατική τέχνη,
 10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 11. 5
 12. 37
  • Αυτό το αύλο υλικό που ονομάζεται Σκιά έχει απασχολήσει πολλούς καλλιτέχνες και φιλοσόφους ανά τους αιώνες. Η προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας της αλλά και των χαρακτηριστικών αυτού του υλικού ήταν πολλές φορές δύσκολη και αποτελεί μια μακροχρόνια πορεία μέχρι την σημερινή απόδοση του «όρου» και λειτουργιών. Αυτή η πορεία  και εξέλιξη, συντελέστηκε και οφείλεται  σε σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών και μη. Τα διάφορα πειράματα που έγιναν κατά την διάρκεια των αιώνων βοήθησαν να εξελιχθούν αλλά και να κατανοηθούν διάφοροι τομείς στη ζωή των ανθρώπων όπως για παράδειγμα η ψυχολογία, οι θρησκείες, η τέχνη της ζωγραφικής, γλυπτικής, λογοτεχνίας και η αρχιτεκτονική.


   Οι σκιές πέρα απο την αρνητική έννοια που μπορεί να είναι αποτυπωμένες στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων συμβάλλουν όχι μόνο αρνητικά αλλά και θετικά στην Αρχιτεκτονική. Παρατηρείται πως γίνεται  συχνά μνεία για το φως ως σημαντικότερο αύλο υλικό της Αρχιτεκτονικής όμως και η σκιά είναι ένα εξίσου πρακτικό και αισθητικό στοιχείο της.  Στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, πέρα απο το οπτικό αποτέλεσμα που μπορεί να γίνει αντιληπτή, εκ πρώτης όψης, η λειτουργία της σκιάς και των χαρακτηριστικών της, έχουν και πρακτική λειτουργία, στοιχεία όμως που προσέφερε η κατανόηση της.


   Η κίνηση του φωτός δημιουργεί πάντα το αντίθετό του, τη σκιά, και εκεί παρατηρείται η συνεργασία αυτών των δύο υλικών.Τα δύο συμφιλιώνονται με έναν αμοιβαίο τρόπο. Αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση του φωτός και της σκιάς δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα που δίνει υπόσταση και ζωή στο φωτισμένο περιβάλλον. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα. 'Η όραση δεν είναι δυνατή χωρίς σκιές. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σκιές είναι ένα ουσιαστικό βοήθημα για την όραση".


   Οι αρχιτεκτονικοί χώροι γίνονται αντιληπτοί και αναγνωρίζονται από το φως. Άλλοτε γκρίζες, άλλοτε φωτεινές, οι σκιές επηρεάζουν τον χρήστη, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Έχουν συναισθηματικό αντίκτυπο στους χρήστες με συνειδητό ή ασυνείδητο τρόπο. Καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ένας χώρος. Το κάνουμε αυτό μέσω των αλλαγών στη φωτεινότητα και το χρώμα. Μέσω του βάθους, του ύψους και του περιγράμματος, οι λεπτομέρειες και η τρισδιάστατη διάσταση των αντικειμένων και των σχημάτων αποτυπώνονται και χαρτογραφούνται από το φως και τη σκιά. Η αρχιτεκτονική χαρτογραφεί μέσω του φωτός και της σκιάς.


   Όλα αυτά όμως δεν θα ήταν τόσο αυτονόητα, όσο είναι στις μέρες μας, αν δεν είχε γεννηθεί η ανάγκη των καλλιτεχνών να αποδόσουν στα έργα τους μια τρίτη διάσταση. Δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί ούτε να αναπαρασταθεί στα έργα κάτι το οποίο δεν είναι απτό όπως η σκιά, αν δεν έβρισκαν τα κατάλληλα υλικά αναφερόμενη στις αναπαραστατικές τέχνες.


   Σε αυτή την εργασία γίνεται μια έρευνα ως προς την κατανόηση της σκιάς, ξεκινώντας πότε ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται αυτό το υλικό, ποιοί ήταν οι σημαντικότεροι άνθρωποι που συνέβαλαν στην τεκμηρίωσή της ως υπάρχον σημαντικό υλικό και με ποιόν τρόπο βοήθησε ο καθένας στην πορεία της αντίληψής, λειτουργίας και χρήσης της μέχρι σήμερα. Καθώς η ερευνητική επικεντρώνεται στον Αρχιτεκτονικό τομέα, γίνεται μια έρευνα ως προς το πως η σκιά συνέβαλε στην απόδοση των  σημερινών για μας αυτονόητων γραμμικών σχεδίων και ειδικότερα των προοπτικών σχεδίων καθώς η απαρχή για την κατανόηση της σκιάς έγινε μέσα απο τη γνώση αυτού του τρόπου σχεδιαστικής απόδοσης.


   Τέλος, πέρα απο το θεωρητικό κομμάτι κατανόησης της λειτουργίας και συμβολής της σκιάς, γίνεται και έρευνα πως όλα αυτά τα στοιχεία μπαίνουν απο τη θεωρία μέσω των σχεδίων, σε πράξη δηλαδή στην υλοποίηση των αρχιτεκτονικών έργων σημαντικών αρχιτεκτόνων τον 20ο αιώνα όπως ο Le Corbusier , Louis Kahn και Alvar Aalto και πως απο τις διαφορετικές προσεγγίσεις του εκάστοτε αρχιτέκτονα μπορεί να αποδοθεί κάτι καινούριο, διαφορετικό και σημαντικό είτε σε αισθητικό επίπεδο είτε και σε πρακτικό. 

  • This tangible material called the Shadow has preoccupied many artists and philosophers throughout the ages. The attempt to understand its function and the characteristics of this material was often difficult and it is a long process until the current performance of the "term" and functions. This course and development was accomplished and is due to important people in the arts and non-arts. The various experiments carried out over the centuries helped to develop and understand various areas in people's lives, such as psychology, religions, the art of painting, sculpture, literature and architecture.


   Shadows beyond the negative meaning that may be imprinted in most people's minds contribute not only negatively but also positively to Architecture. It is observed that light is often mentioned as the most important visual material of Architecture, but shadow is an equally practical and aesthetic element of Architecture. In the field of Architecture, beyond the visual effect that can be perceived, at first sight, the function of the shadow and its characteristics, there were other more practical, so to speak, elements offered by its understanding.


   The movement of light always creates its opposite, the shadow, and there the collaboration of these two materials is observed. The two are reconciled in a mutual way. This constant interplay of light and shadow creates a complete image that gives substance and life to the illuminated environment. Creates a complete picture. Vision is not possible without shadows. The information contained in shadows is an essential aid to vision.


   Architectural spaces are perceived and recognized by light. Sometimes gray, sometimes bright, the bright shadows affect the wearer, either consciously or subconsciously. They have an emotional impact on users in a conscious or unconscious way. They determine the way a space is perceived. We do this through changes in brightness and color. Through depth, height and contour, the details and three-dimensionality of objects and shapes are captured and mapped by light and shadow. Architecture Maps through light and shadow.

   But all this would not be as self-evident as it is today, if the need for artists to give their works a third dimension had not arisen. Something as intangible as the shadow could not be understood or represented in the works, if they did not find the appropriate materials referring to the representational arts.


   In this paper, a research is made into the understanding of the shadow, meaning when man began to perceive this material, who were the most important people who contributed to documenting it as an existing important material, and in what way each one helped in its course until today. As the research focuses on the Architectural field, an investigation is made on the fact how the shadow contributed to the performance of today's obvious linear designs and in particular perspective designs as the beginning for the understanding of the shadow was made through the knowledge of this way of design.


   Finally, beyond the theoretical part of understanding the function and the contribution of the shadow, there is also research into how all these elements come from the theory through the plans, in practice, that is, in the implementation of the architectural projects of important architects in the 20th century such as Le Corbusier , Louis Kahn and Alvar Aalto and how the different approaches of each architect can yield something new, different and important, either on an aesthetic or practical level.


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές