Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών - Η περίπτωση έργου διευθέτησης ρέματος

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 152
 7. Πνευματικός, Νικόλαος
 8. Πνευματικός, Νικόλαος | Μαντάς, Μιχαήλ
 9. Διευθέτηση, ρέμα, έργο διευθέτησης, φυσικές καταστροφές, πλημμύρα, αντιπλημμυρικά έργα, συρματοκιβώτια, σκυρόδεμα, εκσκαφή, μέτρα ασφαλείας
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΧΤ51
 11. 15
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» και αφορά την εξέταση σημαντικών έργων πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές, ενώ αναλύει και εμβαθύνει στους τύπους και στον τρόπο μελέτης και κατασκευής ενός έργο διευθέτησης ρέματος εντός αστικού ή ημιαστικού ιστού.

   Στη χώρα μας παρατηρούνται κάθε χρόνο διαφόρων τύπων ακραία κλιματικά ή φυσικά φαινόμενα, όπως πχ πλημμυρικά συμβάντα, πυρκαγιές, έντονες βροχοπτώσεις, σεισμοί. Είναι σημαντική λοιπόν η ανάπτυξη και η διαχείριση ανάλογων έργων πρόληψης και προστασίας, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ελλείψεις ή και απουσίες τόσο σε ανάλογα έργα, όσο και στο ισχύον νομοθετικό και επιστημονικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και των ανθρώπων στις πληττόμενες περιοχές.

   Σημαντικό κομμάτι των έργων αυτών αφορά και οι διευθετήσεις ρεμάτων, μικρών ή μεγάλων σε έκταση και μήκος, εντός του αστικού ιστού ή και εκτός αυτού, που παρόλα αυτά επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές. Στην παρούσα εργασία λοιπόν δίνεται έμφαση στη διαδικασία της μελέτης ενός τέτοιου έργου, που λαμβάνει υπόψη την τοποθεσία, το μήκος του ρέματος, τα φυσικά του στοιχεία (βάθος κοίτης, πλάτος, βλάστηση κλπ) και το βαθμό επέμβασης στις παραρεμάτιες ζώνες.

   Επίσης, παρουσιάζονται τα αναγκαία μέσα, οι πόροι, το απαραίτητο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και η δομή και η μεθοδολογία που συνθέτουν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Για όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη τόσο η μελέτη του έργου, όσο και οι τεχνικές, επιστημονικές και οικονομικές συνθήκες κατά την κατασκευή, προτείνοντας παράλληλα λύσεις σε πιθανές κατά την κατασκευή δυσκολίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τέτοια έργα και τα οποία προέρχονται από οικονομικούς, κοινωνικούς και τεχνικούς παράγοντες.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές