Προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού υγείας και ευεξίας στο Νομό Σερρών με ιδιαίτερη προσέγγιση στον ιαματικό τουρισμό

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Toυρισμός | Τουρισμός υγείας και ευεξίας | Ιαματικός τουρισμός | Νομός Σερρών
 9. Διπλωματική Εργασία
 10. 17
 11. 18
  • H αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πηγών (θερμών ή ψυχρών) ως θέρετρα, πρωτίστως δεν αφορούσε μια νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Αρχικά εμφανίστηκε ως μια μορφή μετακίνησης του πληθυσμού με στόχο τη θεραπεία, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου το κίνητρο της επίσκεψης σε αντίστοιχους χώρους όπου λειτουργούν ιαματικά λουτρά διαφοροποιήθηκε, αλλά και το εύρος των εναλλακτικών τρόπων απόλαυσης των ευεργετικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων των ιαματικών νερών.

   Στο πλαίσιο της εννοιολογικής προσέγγισης του τουρισμού που συνδέεται με την αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πηγών, διαμορφώνεται η διάκριση της εναλλακτικής αυτής μορφής τουρισμού, στα δύο παρακάτω είδη:

   • Ιαματικός Τουρισμός - Θερμαλισμός : πρόκειται για ειδική μορφή τουρισμού παροχής τουριστικών υπηρεσιών, η οποία αξιοποιεί τις ιαματικές πηγές για την πρόληψη, την διατήρηση και την βελτίωση της σωματικής/ψυχικής υγείας των τουριστών αλλά και την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων δρώντας συμπληρωματικά στην ιατρική καθώς και στις φαρμακευτικές θεραπείες
   • Τουρισμός Ευεξίας και Αναζωογόνησης : πρόκειται για το είδος εκείνο του τουρισμού που επιλέγει ο επισκέπτης έχοντας ως στόχευση τόσο την προσωπική ευεξία και χαλάρωση όσο και την χαλάρωση με εναλλακτικές - παραϊατρικές μεθόδους θεραπείας, όπως είναι οι πρακτικές - παραδοσιακές μέθοδοι, η χρήση spa, η άσκηση, κλπ

   H ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στην Κεντρική Μακεδονία (όπως είναι τα λουτρά Πόζαρ στο Ν. Πέλλας, τα λουτρά Λαγκαδά και Απολλωνίας στο Ν. Θεσσαλονίκης, τα λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου στο Ν. Σερρών κλπ) παρέχουν δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των περιοχών που αυτές βρίσκονται, δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία με απώτερο στόχο τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ευημερία των κατοίκων

  • The use of natural thermal springs (hot or cold) as resorts was not primarily a new form of alternative tourism. Initially it appeared as a form of movement of the population with the aim of treatment, however over time the motivation of visiting corresponding places where thermal baths operate has diversified, as well as the range of alternative ways to enjoy the beneficial and therapeutic properties of thermal waters.

   In the context of the conceptual approach to tourism linked to the utilization of natural thermal springs, the distinction of this alternative form of tourism is formed, in the following two types:

   • Spa Tourism - Thermalism: this is a special form of tourism providing tourist services, which utilizes thermal springs for the prevention, maintenance and improvement of the physical/mental health of tourists as well as the treatment of various ailments by acting in addition to medicine as well as in medical treatments
   • Wellness and Rejuvenation Tourism: this is the type of tourism that the visitor chooses aiming at both personal well-being and relaxation as well as relaxation with alternative - paramedical treatment methods, such as practical - traditional methods, the use of spas, exercise, etc

   The existence of important thermal springs in Central Macedonia (such as the Pozar baths in the Pella region , the baths of Lagada and Apollonia in the Thessaloniki region, the baths of Agistro and Sidirokastro in the Serres region, etc.) provide possibilities for their further exploitation, contributing the most to the upgrading the tourism product of the areas where they are located, while creating multiple benefits for the local community with the ultimate goal of both economic development and the well-being of the residents.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές